Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Vocabulary
 6. »
 7. Từ vựng IELTS chủ đề Health

Từ vựng IELTS chủ đề Health

Từ vựng IELTS chủ đề Sức khỏe khá quen thuộc nhưng lại không dễ. IEC chia sẻ cùng bạn bộ từ vựng IELTS chủ đề Health bao gồm 38 từ/cụm từ thông dụng trong Speaking và Writing. Được chia nhỏ thành 2 phần: Health care responsibility và The allocation of pubilc money. Kèm theo 2 bài tập nhỏ để giúp bạn ứng dụng kiến thức.

Từ vựng IELTS về Health care responsibility

1. Diet and exercise

/daɪət ænd ˈɛksərˌsaɪz/

(noun) Chế độ ăn và luyện tập

Ex: The key to successful weight loss is developing healthy diet and exercise habits.

2. No restriction on the form of exercise

/noʊ riˈstrɪkʃən ɑn ðə fɔrm ʌv ˈɛksərˌsaɪz/

(noun) Không có hạn chế về hình thức luyện tập thể dục thể thao

Ex: People should stay at home as much as possible, the law is more liberal – for instance, there is no restriction on exercise in England.

3. Do regular health check-ups

/du ˈrɛgjələr hɛlθ ʧɛk-ʌps/

(noun) Kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Ex: You can save money if you do regular health check ups which include cholesterol, heart disease, diabetes, blood pressure tests.

4. Get diagnosed early

/gɛt ˌdaɪəgˈnoʊst ˈɜrli/

(verb) Chẩn đoán sớm

Ex: Research by our scientists has helped people get diagnosed early, when cancer is easier to treat.

5. Life-threatening diseases

/laɪf-ˈθrɛtənɪŋ dɪˈzizəz/

(noun) Những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Ex: Life threatening diseases are chronic, usually incurable diseases, which have the effect of considerably limiting a person’s life expectancy.

6. Treatment cost

/ˈtritmənt kɑst/

(noun) Chi phí điều trị

Ex: All-in-one” treatment cost estimator tool lets you shop for health care just like you do for anything else

7. Improve self-awareness

/ɪmˈpruːv sɛlf-əˈweənəs/

(noun) Nâng cao ý thức

Ex: Monitoring self-talk can improve self-awareness, as it makes our thoughts and emotions more obvious.

8. Bear a burden on sth

/bɛr ə ˈbɜrdən ɑn sth/

(verb) Tạo ra gánh nặng cho (cái gì đó)

Ex: To possess this within the Church is to bear a burden, the necessary burden for the conscious Catholic

9. Propaganda

/ˌprɑpəˈgændə/

(noun) Tuyên truyền

Ex: Anti-vaccine propaganda may be spread by those who have a genuine concern.

10. Regulate the food source

/ˈrɛgjəˌleɪt ðə fud sɔrs/

(noun) Điều chỉnh nguồn thực phẩm

Ex: We asked whether sensory neurons regulate the food source-dependent effects on lifespan.

11. Organic food

/ɔrˈgænɪk fud/

(noun) Thức ăn hữu cơ

Ex: Organic food is food produced by methods complying with the standards of organic farming.

12. F&B business

/ɛf&bi ˈbɪznəs/

(noun) Doanh nghiệp kinh doanh thức ăn và đồ uống

Ex: The number one aspect of any F&B business has to be the food that it is serving to its customers.

13. Food hygiene & safety regulations

/fud ˈhaɪˌʤin & ˈseɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃənz/

(noun) Những tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Ex: All food businesses should continue to follow and comply with food standards and food hygiene & safety regulations.

14. Organize medical workshops

/ˈɔrgəˌnaɪz ˈmɛdəkəl ˈwɜrkˌʃɑps/

(noun) Tổ chức hội thảo y khoa

Ex: We organize medical workshops across the Middle East in collaboration with current international industrial.

15. Reventive measures

/prɪˈvɛntɪv ˈmɛʒərz/

(noun) Phương pháp phòng bệnh

Ex: We sought to evaluate the adherence of Vietnamese adults to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) preventive measures.

16. Enhance medical workers’ competency

/ɛnˈhæns ˈmɛdəkəl ˈwɜrkərz ˈkɑmpətɪnsi/

(noun) Phương pháp phòng bệnh

Ex: We sought to evaluate the adherence of Vietnamese adults to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) preventive measures.

17. Enhance medical workers’ competency

/ɛnˈhæns ˈmɛdəkəl ˈwɜrkərz ˈkɑmpətɪnsi/

(noun) Nâng cao năng lực của nhân viên y tế

Ex: We need to enhance medical workers’ competency to prevent this pandemic.

18. Novel diseases

/ˈnɑvəl dɪˈzizəz/

(noun) Những căn bệnh mới

Ex: Europeans introduced devastating novel diseases to the Indigenous Americas.

19. Advanced medical facilities

/ədˈvænst ˈmɛdəkəl fəˈsɪlətiz/

(noun) Trang thiết bị y tế hiện đại

Ex: Perinthalmanna is distinguished for its renowned hospitals and advanced medical facilities .

20. Unaffordable

/ənəˈfɔrdəbəl/

(adj) Không thể chi trả được

Ex: We do not want their health insurance to become unaffordable when they are likely to need it most.

21. Exposure to risk factors

/ɪkˈspoʊʒər tu rɪsk ˈfæktərz/

(verb) Tiếp xúc với những yếu tố nguy hiểm

Ex: Refers to the different ways in which gender norms, roles and relations affect women and men’s exposure to risk factors.

Từ vựng IELTS: The allocation of public money

22. The allocation of state budget

/ði ˌæləˈkeɪʃən ʌv steɪt ˈbʌʤɪt/

(noun) Sự phân bổ ngân sách nhà nước

Ex: The National Assembly on November 14 approved the Resolution on the allocation of State budget in 2016.

23. Promoting a healthy lifestyle

/prəˈmoʊtɪŋ ə ˈhɛlθi ˈlaɪfˌstaɪl/

(verb) Thúc đẩy lối sống lành mạnh

Ex: Promoting a healthy lifestyle doesn’t have to come at a huge expense either.

24. Treatment of the sick

/ˈtritmənt ʌv ðə sɪk/

(noun) Chữa bệnh cho bệnh nhân

Ex: Since the treatment of the sick with drugs encompasses a wide field of knowledge in the biological, an understanding of these sciences is necessary for adequate pharmaceutical training.

25. Approach to self-care

/əˈproʊʧ tu sɛlf-kɛr/

(verb) Phương pháp chăm sóc sức khỏe

Ex: In general, decision aids were viewed as an appropriate approach to support advance care planning for this population.

26. Adopt a healthy lifestyle

/ əˈdɑpt ə ˈhɛlθi ˈlaɪfˌstaɪl/

(verb) Nâng cao ý thức của con người về việc áp dụng lối sống lành mạnh

Ex: When you adopt a healthy lifestyle, it can give you something new to focus on and conquer, leading to a higher sense of control over your own life.

27. Easy organization of activities and campaigns

/ˈizi ˌɔrgənəˈzeɪʃən ʌv ækˈtɪvətiz ænd kæmˈpeɪnz/

(noun) Tổ chức các hoạt động và chiến dịch dễ dàng

Ex: Using technology helps to hold an easy organization of activities and campaigns.

28. Prevention is better than cure

/priˈvɛnʃən ɪz ˈbɛtər ðæn kjʊr/

(noun) Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Ex: I believe that prevention is better than cure, and so we have to focus our energy in order to be ready for every eventuality.

29. Reduce personal financial stress

/rəˈdus ðə ˈprɛʃər ɑn ˈpɜrsɪnɪl fəˈnænʃəl ˈbʌʤɪt/

(verb) Giảm áp lực lên tài chính cá nhân

Ex: This is the foundation that will help clients and organizations reduce personal financial stress that negatively effect employee moral and personal life balance.

30. Burden on society

/ˈbɜrdən ɑn səˈsaɪəti/

(verb) Gánh nặng cho xã hội

Ex: Burden on society is an individual whose life has no direction.

31. Hospitalization

/ˌhɑspɪtələˈzeɪʃən/

(noun) Nằm viện điều trị bệnh

Ex: Because of the severity of the accident, the patient required hospitalization.

32. Professional knowledge

/prəˈfɛʃənəl ˈnɑləʤ/

(verb) Không đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn

Ex: Professional knowledge is knowledge which is gained through the application of theory into practice while on-the-job.

33. No need for a vast amount of money

/noʊ nid fɔr ə væst əˈmaʊnt ʌv ˈmʌni/

(verb) Không cần nhiều tiền

Ex: Unlike John Quincy Adams, this president feels constrained by the need to earn a vast amount of money.

34. Disease cannot be prevented

/dɪˈziːz ˈkænɒt biː prɪˈvɛntɪd/

(noun) Một số bệnh ko thể ngăn ngừa được

Ex: Which of these disease CANNOT be prevented by immunization?

35. Inherited diseases

/ɪnˈhɛrətɪd dɪˈzizəz/

(noun) Những bệnh di truyền

Ex: Some 4,000 inherited diseases are known to be associated with mutations in single genes, with recognisable patterns of inheritance.

36. Humanity & compassion

/hjuˈmænɪti & kəmˈpæʃən/

(noun) Tính nhân đạo và lòng trắc ẩn

Ex: Everyone understands the language of kindness, humanity & Compassion

37. The human right to live

/ðə ˈhjumən raɪt tu lɪv/

(noun) Quyền được sống của con người

Ex: Around the world, the human right to live in a safe, clean, healthy and sustainable environment is now recognised in law.

38. Upgrade medical competency

/əpˈgreɪd ˈmɛdəkəl ˈkɑmpətɪnsi/

(verb) Nâng cao tay nghề của y bác sĩ

Ex: The graduate diploma is designed for family physicians who may have a busy work schedule but yet aspire to upgrade medical competency.

Bài tập Từ vựng IELTS chủ đề Health

Exercise 1: Complete the paragraph below.

I am in consummate accord with the notion that individuals are responsible for taking care of themselves. It is true that people have ____________ in designing their own diet as well as physical exercise. Citizens have the freedom to decide what to eat and what to avoid in order to have good health. Also, officials encourage people to do physical exercises so people are ____________ of what form to take. Furthermore, it is of paramount importance that individuals should have ____________. This can be explained by the fact that these actions help discover latent diseases which could be ignored due to their lack of symptoms. Thanks to being ____________ in advance, people would lower the chances of ____________ and reduce ____________ which are much higher than ____________. Last but not least, is regarded as crucial. Provided that individuals are fully aware, they would play a significant role in ____________ others to protect and be responsible for their own health.

Exercise 2: Organize the sentences below to make a complete paragraph.

 1. For instance, instead of ready-meal, organic food ought to be encouraged to be widely produced and consumed.
 2. Also, treatment costs may not be affordable to certain groups of people so they are in urgent need of financial support from the government.
 3. One of which is the authority to regulate the food source which directly relates to people’s health as it is associated with meals that we consume on a daily basis.
 4. In addition, it is true that tax should be allocated for health services; specifically for upgrading medic’s competency and more advanced medical facilities.
 5. There is a myriad of actions that the government can take to ensure general well-being for the whole society.
 6. Thus, people would have easy access to professional medical knowledge which enlightens them in taking the appropriate approach of self-care.
 7. However, it goes without saying that the government should bear full responsibility for the health care of its citizens.
 8. Moreover, to ensure the increase in awareness of individuals about the significance of preventive measures, medical workshops should be frequently organized.

Chúc các bạn học tập tốt từ vựng IELTS ! nếu cần bất cứ sự trợ giúp gì, đừng ngại nhắn cho chúng mình nhé.

Trung tâm ngoại ngữ IEC – đơn vị chuyên sâu luyện thi IELTS tại Nam Định

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!