Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Tài liệu học tập
  4. »
  5. Vocabulary
  6. »
  7. Từ vựng IELTS chủ đề Government & Politics

Từ vựng IELTS chủ đề Government & Politics

Từ vựng IELTS chủ đề Government & Politics là một chủ đề đòi hỏi chúng ta phải tư duy sâu và rộng vì nó liên quan đến kiến thức quốc gia, quốc tế. Việc tìm hiểu trước chủ đề này sẽ giúp bạn quen với cách làm, vừa có sẵn những kiến thức căn bản để áp dụng và phát triển trong phòng thi.

1. National defense

/ˈnæʃənəl dɪˈfɛns/

(noun) Quốc phòng

Ex: Our national defence has to address strategic risks as well as tactical threats or it fails at both.

2. Terrorists

/ˈtɛrərəsts/

(noun) Khủng bố

Ex: One person was killed and three were wounded in terrorist attacks

3. Play a crucial role in something

/Pleɪ ə ˈkruʃəl roʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ/

(verb) Có vai trò quan trọng trong…

Ex: Women play a crucial role in material expressions of the identity of pastoral groups.

4. Promote political stability

/prəˈmoʊt pəˈlɪtəkəl stəˈbɪlɪti/

(verb) Thúc đẩy ổn định chính trị

Ex: Can entrepreneurship promote political stability and peace in countries around the world?

5. Social welfare

/ˈsoʊʃəl ˈwɛlˌfɛr/

(noun) Phúc lợi xã hội

Ex: From the list of income sources we also show the types of government social welfare benefits received.

6. Basic human needs

/ˈbeɪsɪk ˈhjumən nidz/

(noun) Những nhu cầu cơ bản của con người

Ex: Food, water, clothing, sleep, and shelter are the basic human needs.

7. Health sector

/hɛlθ ˈsɛktər/

(noun) Ngành y tế

Ex: Health sector includes

8. Paramount importance in…

/ˈpɛrəˌmaʊnt ɪmˈpɔrtəns ɪn ˈsʌmθɪŋ/

(verb) Có vai trò quan trọng đối với….

Ex: Protein has paramount importance in vegetarians health.

9. To combat climate change

/tu ˈkɑmbæt ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/

(verb) Giải quyết biến đổi khí hậu

Ex: Take urgent action to combat climate change and its impacts.

10. To enact legislation

/tu ɪˈnækt ˌlɛʤəˈsleɪʃən/

(verb) Ban hành luật

Ex: The general court shall have the power to enact legislation necessary or expedient to protect such rights.

11. Global cooperation

/ˈgloʊbəl koʊˌɑpəˈreɪʃən/

(noun) Hợp tác quốc tế

Ex: Global cooperation is more vital than ever.

12. Hold accountable for sth

/hoʊld əˈkaʊntəbəl fɔr ˈsʌmθɪŋ/

(verb) Chịu trách nhiệm về…

Ex: Investors would be comfortable only if there was one chief, someone to hold accountable for making a profit.

13. Domestically

/dəˈmɛstɪkli/

(adv) Trong nước, nội địa

Ex: The bill limits sugar imports in order to support the price of domestically produced sugar.

14. Underprivileged countries

/ˌʌndəˈprɪvɪlɪʤd ˈkʌntriz/

(noun) Những quốc gia kém phát triển

Ex: Cambodia is an Asian country with underprivileged communities in both local and neighboring countries.

15. Global assistance

/ˈgloʊbəl əˈsɪstəns/

(noun) Sự hỗ trợ quốc tế

Ex: Introducing our COVID-19 global assistance cover, to keep you protected wherever you travel.

16. The burden of poverty

/ðə ˈbɜrdən ʌv dəˈmɛstɪk ˈpɑvərti/

(noun) Gánh nặng về tình trạng đói nghèo

Ex: In many underdeveloped countries, the leaders have been carrying the burden of domestic poverty.

Bài tập từ vựng IELTS chủ đề Government & Politics

Sau khi đã tìm hiểu một số khía cạnh liên quan đến chủ đề Government & Politics, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ôn lại từ vựng IELTS hữu ích cho chủ đề này nhé!

Exercise 1: Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

1. The government should increase spending on national defense.

A. raise                        B. high                       C. extend

2. Ensure global cooperation

A. satisfaction             B. collaboration          C. competition

3. Military plays a crucial role in law enforcement.

A. vital                        B. trivial                      C. inessential

4. Underprivileged countries

A. wealthy                  B. deprived                C. small

5. Global assistance

A. aids                       B. cooperation           C. obstruction

Exercise 2: Pick the words in the box in order to complete the paragraph below.

Since the dawn of time, protecting a country from ____________ has always been the top priority of every nation. It is true that the ____________ of external parties at all times ____________ and citizen’s lives. This can be because of certain ____________ or any other geopolitical tensions caused by terrorism activities. As a consequence, the government should allocate a huge amount of national budget to ____________ in needed areas, which subsequently prevents ____________ . Also, regarding domestic issues, the military plays a crucial role in law enforcement and ____________ . Thus, it is worth investing state funds in the military, which ensures ____________.

Chúc các bạn học tập tốt! nếu cần bất cứ sự trợ giúp gì, các bạn đừng ngại nhắn cho chúng mình nhé.

Trung tâm ngoại ngữ IEC – đơn vị chuyên sâu luyện thi IELTS tại Nam Định

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

  • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
  • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!