Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Tài liệu học tập
  4. »
  5. Lesson 3.2 Sự hoà hợp chủ ngữ – động từ

Lesson 3.2 Sự hoà hợp chủ ngữ – động từ

 Sự hoà hợp chủ ngữ – động từ là một trong những ngữ pháp quan trọng nhất của IELTS. Tuy nhiên đây được xem là điểm ngữ pháp “khó nhằn” nhất và thường là những chiếc “bẫy” khiến các bạn học viên mắc sai lầm. Vì vậy, trong bài viết này đội ngũ IEC sẽ tổng hợp “tất tần tật” các quy tắc giúp các bạn nắm rõ điểm ngữ pháp này nhé! 

Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ được hiểu đơn giản đó là việc biến đổi dạng số ít hoặc số nhiều của động từ cho phù hợp với chủ ngữ tương ứng.

Bạn cũng có thể xem thêm các bài viết ngữ pháp tiếng anh quan trọng nâng band điểm IELTS tại: Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh IELTS từ A>Z

♦1. Các chủ ngữ kết hợp với động từ chia dạng số nhiều

Loại chủ ngữ Ví dụ
Danh từ đếm được số nhiều • These social problems demand immediate solutions.
Những vấn đề xã hội này cần có giải pháp tức thì
• Young people nowadays spend too much time on social media.
Người trẻ ngày nay dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội.
• Many parents are over-protective of their children and this is not good for those children’s future.
Rất nhiều bậc phụ huynh quá chăm lo, bảo vệ cho con cái và điều này không hề có lợi cho tương lai con cái họ
A+ number + of + danh từ đếm được số nhiều A number of criminals have been released from jail as these criminals deserve leniency.
Một số phạm nhân đã được thả ra khỏi tù vì những người này xứng đáng có sự khoan hồng.
A number of schools are shut down due to the Covid-19 pandemic.
Nhiều trường học bị đóng cửa vì bệnh dịch Covid 19.
A number of tourists were arrested because they behaved poorly in highly religious places.
Nhiều du khác đã bị bắt giữ vì học cư xử rất tệ ở những nơi mang đậm tính tín ngưỡng.
The majority of + danh từ đếm được số nhiều The majority of crimes in this city are commited by young people under the age of 30.
Hầu hết các hành vi phạm tội ở thành phố này bị gây ra bởi người trẻ dưới 30 tuổi.
The majority of university graduates were not able to find employment during the financial crisis in 2008.
Phần lớn học sinh tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
The majority of vehicles in Vietnam are motorcycles.
Hầu hết phương tiện đi lại ở Việt Nam là xe máy.
Các chủ ngữ bất định ở dạng số nhiều như all, both, several, many + danh từ All citizens have to be well aware of the law.
Mọi người dân cần phải biết rõ luật.
Both the rich and the poor have equal rights to access advanced medical systems.
Cả người giàu và người nghèo đều có quyền bình đẳng để tiếp cận hệ thống y tế tân tiến.
Several factors that caused the wildfire have been identified.
Một vài yếu tố gây ra vụ cháy rừng đã được xác định.

♦2. Các chủ ngữ kết hợp với động từ chia dạng số ít

Loại chủ ngữ Ví dụ
Danh từ đếm được số ít • This social problem demands urgent solutions.
Vấn đề xã hội này cần có giải pháp ngay lập tức.

A new regulation on the use of cars is considered to be an effective measure against air polution.
Một quy định mới về việc sử dụng xe hơi được coi là một biện pháp hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm không khí.
A new entertainment center has been constructed in the neighborhood.
Một trung tâm giải trí mới vừa được xây dựng ở khu vực này.

Danh từ không đếm được, gồm: Các chất lỏng, chất khí, hoặc các hạt; Năng lượng và
hiện tượng tự nhiên; Môn học; Danh từ trừu tượng
Money is a motive for crime.
Tiền là một động cơ phạm tội.
Homework is necessary for students to review their lessons.
Bài tập về nhà là cần thiết để học sinh có thể ôn lại bài.
Water helps the human body to function normally.
Nước giúp cơ thể con người hoạt động bình thường.
Danh động từ (V-ing) hoặc
cụm danh động từ
Implementing stricter laws is one solution to the problem.
Việc thực thi các điều luật chặt chẽ hơn là một giải pháp cho vấn đề này.
Violating traffic laws is among the most common reasons for accidents.
Vi phạm luật lệ giao thông là một trong những lý do phổ biến gây ra tai nạn.
Reading books regularly helps children from a necessary habit from an early age.
Đọc sách thường xuyên giúp trẻ em hình thành một thói quen cần thiết khi còn trẻ.
Cụm chỉ số lượng đo lường:
thời gian, tiền bạc, khoảng
cách
Three years in jail is the average sentence for most criminals.
Ba năm trong tù là thời gian lãnh án trung bình của hầu hết tội phạm.
Five dollars is the minimum membership fees.
5 đô la là phí thành viên thấp nhất.

The first few years of a marriage is the most important period for any married couples.
Vài tháng đầu tiên của một cuộc hôn nhân là thời gian quan trọng nhất đối với bất cứ cặp vợ chồng nào.

One of + danh từ đếm được số
nhiều
One of the policies has to be changed.
Một trong số các chính sách cần được sửa đổi.
One of the reasons for this social problem is that students are not provided with enough career orientation at school.
Một trong những lý do cho vấn đề xã hội này là học sinh không được cung cấp đầy đủ định hướng nghề nhiệp ở trường học.
One of student’s priorities is to study hard and get good grades.
Một trong những ưu tiên của học sinh là học tập chăm chỉ và đạt điểm cao.
Các chủ ngữ bất định dạng số ít (each/no/every + danh từ; everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, another, anything) Each criminal has to serve 1 year in prison.
Mỗi tội phạm bị xử phạt 1 năm trong tù.
• Everyone needs to obey the law.
Tất cả mọi người đều tuân thủ luật pháp.
No one is allowed to leave their homes due to the Covid-19 pandemic.
Không ai được phép ra khỏi nhà vì đại dịch Covid-19.
Mệnh đề danh từ That the new regulation was secretly implemented angers the citizens.
Việc quy định mới được bí mật ban hành làm cho tất cả công dân đều cảm thấy bực mình.
How industrial factories treat their waste has a huge influence on the surrounding environment.
Việc các nhà máy công nghiệp xử lý chất thải như thế nào có ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh.

Whether it is going to rain today does not change our plan.
Hôm nay trời có mưa hay không cũng không thay đổi kế hoạch của chúng ta.

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng anh dành cho IELTS

♦3. Chủ ngữ kép

Khi câu có nhiều hơn 1 chủ ngữ, ta gọi đó là chủ ngữ kép. Chủ ngữ kép gồm các chủ ngữ độc lập được nói với nhau bởi các liên từ (and, or, neither, nor, …). Tuy nhiên không phải chủ ngữ
kép nào cũng là chủ ngữ số nhiều, nó còn phụ thuộc vào liên từ nối các danh từ hay đại từ trong chủ ngữ đó.

Liên từ Ý nghĩa Động từ Động từ
A and B A và B Số nhiều Tom and Jerry are best friends.
Tom và Jerry là đôi bạn thân.
Neither A nor B Không A cũng không B Tương hợp với danh từ gần nhất Neither Tom nor Jerry was here.
Cả Tom và Jerry đều không ở đây.
(Either) A or B Hoặc A hoặc B Tương hợp với danh từ gần nhất Either Tom or Jerry was here.
Hoặc Tom hoặc Jerry đã ở đây.
Not only A but also B Không chỉ A mà còn cả B Tương hợp với danh từ gần nhất Not only Tom but also Jerry was here.
Không chỉ Tom mà cả Jerry đã ở đây.
Both A and B Cả A cả B Số nhiều Both Tom and Jerry were here.Cả Tom và Jerry đã ở đây.
A, as well as B
A, in addition to B
A, together with B
A cũng như là B cùng với B cùng với B Tương hợp với danh từ đầu Tom, as well as Jerry, was here.
Tom, cũng như là Jerry, đã ở đây.

Lưu ý

Number Amount
A / The number of Nđếm được số nhiều.
Ví dụ:
A number of people
The number of car
An / The amount of thường đi với Nkhông đếm được.
Ví dụ:
An amount of water
The amount of information

 

A number of The number of
A number of Nđếm được số nhiều. The number of Nđếm được số nhiều.
Trong trường hợp này, A number of mang nghĩa tương tự “many” hay “a lot of”.
Xem xét câu sau:
A number of tourists were arrested yesterday.
Nhiều du khách bị bắt vào ngày hôm qua.
Trong câu trên, chủ ngữ của câu là“tourists”. Chính vì vậy, động từ của câu
chia số nhiều (were).
Trong trường hợp này, The number of mang nghĩa là “số lượng cái gì đó”.
Xem xét câu sau:
The number of tourists to Vietnam increases every year.
Số lượng du khách đến Việt Nam tăng sau mỗi năm.
Trong câu trên, chủ ngữ của câu là “the number”. Chính vì vậy, động từ của câu chi
số ít (increases).

➔ Trong IELTS task 1, cấu trúc thường được sử dụng là “The number of N”.
An amount of và The amount of cũng có sự khác biệt tương tự như trên.

Practice

Bài 1: Xác định câu đúng ngữ pháp trong các cặp câu sau (Điền Đ – S)

1. The crime rate in Vietnam are increasing.
The crime rate in Vietnam is increasing.
2. Stricter laws on violence need to be implemented.
Stricter laws on violence needs to be implemented.
3. Many heavy punishments for law-breakers have been introduced.
Many heavy punishments for law-breakers has been introduced.
4. The problem of increased polution levels is becoming more and more serious.
The problem of increased polution levels are becoming more and more serious.
5. The number of criminals in cities is on a decrease.
The number of criminals in cities are on a decrease.
6. A shortage of funds for education badly affects the facilities of schools.
A shortage of funds for education badly affect the facilities of schools.
7. A number of ridiculous laws on traffic offences have been removed.
A number of ridiculous laws on traffic offences has been removed.
8. Crime in developing countries of the world are getting more serious.
Crime in developing countries of the world is getting more serious.
9. The increasing rate of traffic law violation in rural areas concerns the authorities.
The increasing rate of traffic law violation in rural areas concern the authorities.

Bài 2: Chọn động từ đúng trong mỗi câu dưới đây.
1. Lawbreakers deserve/deserves to be put into prisons.
2. A teenager are/ is more likely to commit a crime if he has/have an unhappy childhood.
3. Many reformed offenders has/ have a tendency to compensate for their wrongdoings in the past.
4. News about serial killers have/has spread all over the Internet.
5. The seriousness of recent crimes is/are attracting a lot of public concern.
6. Everyone are/is required to obey the laws of their country.
7. Sending all lawbreakers to prisons are/ is considered to be wrong by some policymakers.
8. The majority of mass murders are/is males.
9. The number of criminals in developing countries shows/show a sign of decline.
10. 100 dollars is/are the maximum penalty for petty thefts in Vietnam.

Bài 3: Chia động từ cho mỗi câu dưới đây.
1. No one ____________ (have) the right to enter the site without the authorities’ permission.
2. One of the best options ____________ (be) sending police officers to schools to educate students about crime.
3. Each individual ____________ (play) an important role in maintaining social security.
4. A number of criminals who received good education in prison ____________ (find) it easier to integrate into society.
5. The crime rates in developing countries ____________ (have) decreased over the past few years.
6. Trying your best ______________ (do) not always guarantee the best results.
7. The majority of young lawbreakers ____________ (be) from suburban areas.
8. All university students ____________ (have) to attend law classes.
9. The number of criminals in developing countries ____________ (tend) to be greater than that in developed countries.
10. Learning ______________ (be) a lifelong process.

Bài tập 4: Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. Woman and children ____________ (be) often the target of many criminals.
2. An unhappy childhood as well as poor education ________ (be) main reasons for juvenile offences.
3. Neither heavy fines nor prison sentences ________ (seem) effective in dealing with people who violate traffic laws.
4. Either prison sentences or heavy fines _________ (be) effective in dealing with petty thieves.
5. Not only the government but also citizens __________ (need) to take action to maintain social security.
6. Both the government and citizens _______ (hold) the responsibility to maintain social security.
7. Alcohol, in addition to drugs, _________ (be) banned in many countries in the world.
8. Alcohol, together with drugs, __________ (be) prohibited stimulants in some regions.
9. Harsh punishment, accompanied by education, _________ (prove) necessary for a safer society.

Bài 5: Chọn đáp án đúng trong các câu sau.
1. The number of / A number of criminals is on the increase in recent years.
2. Many people think that only a number of / the number of law-breakers should be left unsupervised.
3. In order to control the crime rate, the authorities should impose a number of / the number of laws.
4. If the number of / a number of a person’s traffic offences is more than 3, he will be fined $200.
5. A number of / the number of students were involved in the revolt and they were all taken to the police station.

Bài 6: Chia động từ trong ngoặc trong mỗi câu sau, có thể sử dụng cấu trúc bị động nếu cần thiết.
1. The number of people who violate the law __________________ (be) still unknown.
2. The number of young criminals __________________ (follow) a downward trend.
3. In 2040, the number of juvenile crimes __________________ (expect) to decrease to only half the figure in 2010.
4. Only a small number of crimes in this region _________________ (be) serious; most of them are misdemeanors.
5. A number of bank robbers _________________ (arrest) after the incident.

Bài 7: Chia động từ phù hợp vào chỗ trống.
The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008.

The pie charts 1 __________________ (give) information on the employment status of people between 23 and 65 years of age in Ashby and in the UK as a whole in 2008.
Overall, the national unemployment rate 2 __________________ (to be) lower than the rate in Ashby. Moreover, while British people generally preferred office work, personal service was
the most popular profession in Ashby in the year 2008.

As can be seen from the chart, the percentage of jobless people in Ashby 3__________________ (to be) 14%, whereas the figure recorded in the whole nation 4__________________ (to be) only 10%. The proportions of people in Ashby who were involved in office work and shop work 5__________________ (to be) 18% and 14%, presenting nearly the same figures to those of the UK, at 19% and 13% respectively. Looking at the chart in more detail, there was a relatively high proportion of UK citizens doing technical work, at 17%, almost twice as much as the same employment section in Ashby, at 9%. Furthermore, the percentages of construction workers and personal service providers in Ashby, at 16% and 21%, 6__________________ (to be) both higher than the correspondent figures in the UK, with 10% and 17%. Lastly, with regards to professional occupations, 8% 7__________________ (to be) the proportion of Ashby citizens, while people in the UK doing this job made up 14% of the whole population.

Key

Bài 1

1 S 4 Đ 7 Đ
Đ S S
2 Đ 5 Đ 8 S
S S Đ
3 Đ 6 Đ 9 Đ
S S S

Bài 2

1. deserve 6. is
2. is 7. is
3. have 8. are
4. has 9. show
5. is 10. is

Bài 3

1. has 6. does
2. is 7. are
3. plays 8. have
4. find 9. tend
5. Have 10. is

Bài 4

1. are 6. hold
2. is 7. is
3. seem 8. is
4. Are 9. proves
5. Need

Bài 5

1. The number of 4. the number of
2. a number of 5. a number of
3. a number of

Bài 6

1. is 4. are
2. follows 5. are arrested
3. is expected

Bài 7

1. give 4. was 7. was
2. was 5. were
3. was 6. were

Hy vọng qua bài viết này, Luyện thi IELTS tại IEC đã giúp các bạn nắm rõ những quy tắc về Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ để “giải quyết gọn” những câu hỏi hóc búa thường xuất hiện trong các bài thi. Chúc các bạn học tốt! Và đừng quên theo dõi mục ngữ pháp IEC để học tập mỗi ngày nhé!

Bạn học tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi IELTS, luyện thi IELTS rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học IELTS tại trung tâm IEC để luyện thi IELTS một cách hiệu quả tại đây: CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHOÁ HỌC IELTS 0 – 7.5+ TẠI IEC

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

  • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
  • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!