Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. IELTS Speaking Topic: Book

IELTS Speaking Topic: Book

Talk about book là một trong những chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong các kỳ thi IELTS Speaking. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn còn gặp khó khăn trong cách sử dụng từ vựng, cách sử dụng câu. Hãy để anh ngữ IEC trợ giúp các bạn bằng bài viết này nhé. Chắc chắn sau khi hoàn thành xong bài viết bạn sẽ bổ sung được khá nhiều kiến thức bổ ích đấy.

1. Một số câu hỏi mẫu trong kì thi IELTS Speaking

IELTS Speaking Part 2,3

2. Một số từ vựng Topic Book

An avid reader ˈæv.ɪdˈriː.dər Người rất thích đọc sách
Novel nɒv.əl Thể loại tiểu thuyết
Science fiction ˈsaɪ.ənsˈfɪk.ʃən Thể loại khoa học viễn tưởng
Non-fiction ˌnɒnˈfɪk.ʃən Thể loại sách viết về các sự kiện/ thông tin có thật (viễn tưởng)
Comic ˈkɒm.ɪk Thể loại truyện tranh
To enrich our knowledge ɪnˈrɪtʃ Bổ sung kiến thức cho chúng ta
Writer ˈraɪ.tər Nhà văn
Author ˈɔː.θər Tác giả
To convey a message kənˈveɪ Truyền tải một thông điệp
Bookworm ˈbʊk.wɜːm Mọt sách (ý chỉ người đọc rất nhiều sách)
Critical thinking krɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ Tư duy phản biện
Comprehensible kɒm.prɪˈhend Có thể hiểu được/ dễ hiểu

3. Các câu trả lời mẫu  – Sample answers

IELTS Speaking Part 1

1. Do you like reading?

Yes, I take a keen interest in reading. I read all sorts of things, including novels, magazines, online articles and the like. Reading is part and parcel of my daily activities.

Vâng, tôi rất thích đọc. Tôi đọc tất cả mọi thứ, bao gồm tiểu thuyết, tạp chí, báo mạng và những thứ tương tự. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày của tôi.

2. Do you read e-books?

Yes, I do. Reading e-books is really fast and convenient. All that I need is a smartphone connected to the Internet. Apart from e-books, I also have a liking for online articles.

Tôi có. Đọc sách điện tử thực sự nhanh và tiện lợi. Tất cả những gì tôi cần là một chiếc điện thoại thông minh được kết nối Internet. Ngoài sách điện tử, tôi cũng thích đọc báo mạng.

3. Do you read books related to your profession?/ Do you usually read for leisure or for work purposes?

Well, my study entails a certain amount of reading. Sometimes, I do a little digging on the Internet to get material related to my study. But, I would say I read more for enjoyment. I read several online articles on a daily basis.

Việc học của tôi đòi hỏi tôi phải đọc với mức độ nhất định. Thỉnh thoảng, tôi cũng mò mẫm trên mạng Internet để tìm tài liệu liên quan đến việc học của mình. Nhưng, tôi sẽ nói rằng tôi đọc cho vui nhiều hơn. Tôi đọc báo mạng hàng ngày.

4. Where do you like to read?

A quiet space is always my go-to choice when it comes to reading. I usually read books at the most comfortable corner of my house – my bedroom. Besides, reading in a book cafe with soothing music is also a good option.

Không gian yên tĩnh luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi khi đọc sách. Tôi thường đọc sách ở góc thoải mái nhất trong nhà – phòng ngủ của tôi. Bên cạnh đó, đọc sách trong quán cà phê với âm nhạc nhẹ nhàng cũng là một lựa chọn hay.

5. Who is your favorite author? (Ai là tác giả yêu thích của bạn?) 

I love many writers because of their writing styles and the messages they convey in their masterpieces. However, if I have to choose one, I would say it is Banana Yoshimoto, a Japanese writer who influenced my way of thinking a great deal. What I mean by this is that through his writing style and stories embedded in every word, he truly led me to another world and immersed me in the characters with their capricious emotions.

Tôi thích rất nhiều nhà văn bởi vì văn phong của họ cũng như những thông điệp mà họ truyền tải trong những tác phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một người, người tôi chọn đó là Banana Yoshimoto, một nhà văn Nhật Bản, người có sức ảnh hưởng rất nhiều đến lối suy nghĩ của tôi. Điều tôi yêu thích ở nhà văn này là thông qua phong cách viết và những câu chuyện được lồng vào từng câu chữ, anh ta đã dẫn tôi đến một thế giới khác một cách kỳ diệu, khiến tôi đắm mình vào các nhân vật với những khung bậc cảm xúc thất thường của họ.

6. Do you have many books at home?

I love to read, so I have depleted a lot of my savings on books. By my bed, I keep a stack of books that I frequently flip through, both fiction and nonfiction. Reading, in my opinion, is crucial for both educating and entertaining the brain.

7. How often do you read books?

It varies. I read a lot when I was younger, but then I became a teen and a lot of distractions came into my life. I found it simpler to concentrate on a YouTube video than a book. But now that I’ve made reading a habit, I do it every day. Any kind of book is a necessity whenever I travel because it can be a fun activity to pass the time while waiting.

8. What was your favourite book when you were a child?

Like most children, I loved comic books when I was young. Until today, I can still vividly remember the excitement I felt as I turned the vibrant pages and lost myself in the world of my favourite comic book characters.

Xem thêm: Các chủ đề Speaking part 1 thường gặp khi thi IELTS

Part 2- Describe your favourite book

You should say:

 • What its name is
 • What its author is
 • What it’s about
 • Why you like it

When I read the cue card, the first thing springing to mind was ‘Boundaries and Categories’ – a novel written in English by the Chinese author Wang Feng. He is one of the most prominent novelists in Asia in general and China in particular.

With regard to ‘Boundaries and Categories’, I love its unique approaches to personify aspects of life. When the novel was published, it instantly came into the spotlight, which really filled me with curiosity. So a few days later, I went to Nhã Nam Book Store to buy it. And the novel really lived up to my expectation. We enjoyed every page of it and couldn’t put it down.

The main themes of the novel are class conflict and social inequality. What impressed me the most was the image of staircases. They are repeatedly used to represent the high and low social status of the different characters. The novel offers many different perspectives such as the attitude of the rich towards the poor and vice versa. And whether we are rich or poor, we all have to struggle with our own concerns in life.

Thanks to the movie, now I am aware of unresolved problems hidden behind the glamor of Chinese society. The novel has received widespread acclaim and won the Chinese national book award. It is said that many implications are conveyed in the novel. That’s why I want to read it again.

 • prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ (adj): nổi tiếng, nổi bật
 • personify something /pəˈsɒn.ɪ.faɪ/ (verb): hiện thân của …
 • personify something as somebody /pəˈsɒn.ɪ.faɪ/ (verb): nhân hóa
 • come into the spotlight /ˈspɒt.laɪt/ (verb phrase): là tâm điểm của sự chú ý
 • fill somebody with curiosity /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ (verb phrase): khiến ai tò mò
 • live up to one’s expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (phrasal verb)đạt đến mong đợi
 • vice versa /ˌvaɪs ˈvɜː.sə/ (adv): ngược lại
 • aware of something /əˈweər/ (adj): nhận thức được, biết được
 • glamour /ˈɡlæm.ər/ (noun): sự hào nhoáng
 • acclaim /əˈkleɪm/ (noun): ca ngợi, ngợi khen

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ‘Ranh giới và Giai cấp’ – một cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh của tác giả Trung Quốc Wang Feng. Ông là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Nói về ‘Ranh giới và Giai cấp’, tôi thích cách tiếp cận độc đáo của nó để hiện thân các khía cạnh của cuộc sống. Khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản, nó ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến tôi thực sự tò mò. Vì vậy, vài ngày sau, tôi đến Cửa hàng sách Nhã Nam để mua nó. Và cuốn tiểu thuyết đã thực sự đáp ứng được sự mong đợi của tôi. Tôi tận hưởng từng trang sách của nó và không thể bỏ sách xuống.

Các chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết là xung đột giai cấp và bất bình đẳng xã hội. Điều làm tôi ấn tượng nhất là hình ảnh những chiếc cầu thang. Chúng được sử dụng nhiều lần để thể hiện địa vị xã hội cao và thấp của các nhân vật khác nhau. Cuốn tiểu thuyết đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau như thái độ của người giàu đối với người nghèo và ngược lại. Và dù giàu hay nghèo, chúng ta đều phải vật lộn với những mối bận tâm của chính mình trong cuộc sống.

Nhờ bộ phim, giờ đây tôi nhận thức được những vấn đề chưa được giải quyết ẩn đằng sau sự hào nhoáng của xã hội Trung Quốc. Cuốn tiểu thuyết đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi và giành được giải thưởng ‘Sách của năm’ của Trung Quốc. Người ta nói rằng nhiều ẩn ý được chuyển tải trong cuốn tiểu thuyết. Đó là lý do tại sao tôi muốn đọc lại nó.

Xem thêm: Các chủ đề Speaking part 2 thường gặp khi thi IELTS

IELTS Speaking Part 3

1. Do you think it’s important that children read regularly?

Definitely. I think reading is possibly the most important skill that children should learn. A child reading on a regular basis can be keenly aware of various issues in society such as pollution, gender equality and the like, as well as people’s attitudes towards those issues. He would grow up, having his critical thinking sharpened. Besides, the ability to read opens the door to all aspects of education.

 • on a regular basis (adv): thường xuyên
 • keenly aware of something /əˈweər/ (adjective phrase): nhận thức rõ

Chắc chắn. Tôi nghĩ đọc có thể là kỹ năng quan trọng nhất mà trẻ em nên học. Trẻ em đọc sách thường xuyên có thể nhận thức sâu sắc về các vấn đề khác nhau trong xã hội như ô nhiễm, bình đẳng giới và những vấn đề tương tự, cũng như thái độ của mọi người đối với những vấn đề đó. Chúng sẽ lớn lên, có tư duy phản biện sắc bén. Bên cạnh đó, khả năng đọc mở ra cánh cửa cho tất cả các khía cạnh của giáo dục.

2. Are there any occasions when reading at speed is a useful skill?

Actually, I don’t like the idea of reading fast. I mean it takes time for me to digest information in a book. However, I believe that skimming skills really come in handy in some ways. For example, in the IELTS reading test, we don’t have much time to go through every word slowly. Reading at speed helps us find out key information as fast as possible and finish the tasks in the given time.

 • digest something /daɪˈdʒest/ (verb): hiểu rõ
 • come in handy (idiom): có ích
 • go through something (phrasal verb)nhìn, kiểm tra cẩn thận

Thực ra, tôi không thích ý tưởng đọc nhanh. Ý tôi là phải mất thời gian để tôi tiêu hóa hết thông tin trong một cuốn sách. Tuy nhiên, tôi tin rằng kỹ năng đọc lướt thực sự có ích theo một số cách. Ví dụ, trong bài kiểm tra đọc IELTS, chúng ta không có nhiều thời gian để đọc chậm từng từ. Đọc ở tốc độ cao giúp chúng ta tìm ra thông tin quan trọng nhanh nhất có thể và hoàn thành bài  trong thời gian nhất định.

3. Are there any jobs where people need to read a lot?

I believe any professionals who need to be constantly aware of current affairs such as politicians or journalists need to do a lot of reading. Besides, researchers obviously have to read a lot. Having said that, I think most office workers need to sit in front of a computer screen and read email all day long.

 • current affairs/ˌkʌr.ənt əˈfeəz/ (noun phrase)thời sự

Tôi tin rằng bất kỳ chuyên gia nào cần nhận thức thường xuyên về các vấn đề thời sự như các chính trị gia hoặc nhà báo cần phải đọc nhiều. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu rõ ràng là phải đọc rất nhiều. Nói như vậy thôi chứ tôi nghĩ hầu hết nhân viên văn phòng đều cần phải ngồi trước màn hình máy tính và đọc email cả ngày.

4. What kinds of books do people in your country often read? 

It really depends on their age and background. To be more specific, for ages, youngsters prefer comics and magazines in order to have fun and enjoy simple things in life. Meanwhile, older people love newspapers and famous novels which help hone their critical thinking. With regard to background, those who are educated are into novels and informative reading materials.

Điều này phụ thuộc vào độ tuổi cũng như trình độ của họ. Cụ thể hơn, về mặt tuổi tác, giới trẻ thích truyện tranh và tạp chí để vui chơi và tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống. Trong khi đó, những người lớn tuổi yêu thích báo chí và những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng giúp trau dồi tư duy phản biện của họ. Xét về trình độ, những người có giáo dục tốt đều thích tiểu thuyết và tài liệu đọc chứa nhiều thông tin.

5. Do you think that ebooks will replace printed books in the future?

(Bạn có nghĩ rằng sách điện tử sẽ thay thế sách in trong tương lai không?)

Well, the future’s not our own to see, but when it comes to books, I’m so sure that printed books will not exist anymore in the future as people tend to read books on electronic devices. Indeed, with the advent of reading devices, printed books will have to be got rid of to pave the way for ebook readers which are way lighter and more convenient to carry around. In addition, there will be no need to fell trees to produce more paper, which is environmentally friendly.

Chà, tương lai không phải của riêng chúng ta mà chúng ta sẽ nhìn thấy được, nhưng khi bàn về sách, tôi rất chắc chắn rằng sách in sẽ không còn tồn tại trong tương lai nữa vì mọi người thường có xu hướng đọc sách trên các thiết bị điện tử. Thật vậy, với sự ra đời của những chiếc máy đọc sách, sách in phải bị loại bỏ để mở đường cho người đọc sách điện tử, bởi loại sách này nhẹ hơn và thuận tiện hơn khi mang theo. Ngoài ra, chúng ta sẽ không cần phải chặt cây để sản xuất thêm giấy, rất thân thiện với môi.

6. What should we do to encourage children to read more?

(Chúng ta nên làm gì để khuyến khích trẻ nhỏ đọc nhiều hơn?) 

From my point of view, reading is a tedious activity for most children as they are not likely to sit still and glue their eyes to books. Therefore, forcing them to read is not a good option, so a reward is a nice choice when it comes to helping children spend more time reading. To be more specific, two hours of reading in exchange for one hour of playing games would be something that a child is willing to do. Hence, equivalent rewards should be applied in order to motivate them to pick up a book and start reading.

Theo quan điểm của tôi, đọc sách là một hoạt động nhàm chán đối với hầu hết trẻ em vì chúng không có khả năng ngồi yên và dán đôi mắt vào sách. Do đó, ép buộc chúng đọc không phải là một lựa chọn tốt, hãy dành những phần thưởng cho chúng sẽ phù hợp hơn giúp trẻ con dành nhiều thời gian cho việc đọc. Cụ thể, bạn có thể nói với con mình rằng hai giờ đọc sách để đổi lấy một giờ chơi trò chơi, chúng sẽ sẵn sàng làm. Cũng tương tự như thế, hãy dành cho trẻ những phần thưởng khác để khuyến khích chúng dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc.

Trên đây, trung tâm luyện thi IELTS IEC đã tổng hợp những từ vựng, những câu hỏi hay gặp, và câu trả lời mầu về chủ đề Book cho các bạn tham khảo.Hãy cố gắng dành ra mỗi ngày khoảng 30 phút để học các từ vựng bên trên, cũng như luyện nói cho thành thạo để tự tin hơn trong phần thi  IELTS Speaking này nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!