Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

Đề bài ielts writing: ways to access news

You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

Some people think that newspapers are the best way to learn about the news. However, others believe that they can learn the news more effectively through other media. 

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

Dạng bài: Discussion

Từ khóa: newspapers, best way, learn about the news, more effectively through other media.

Phân tích yêu cầu: Thảo luận và đưa ra ý kiến bản thân về hai quan điểm trái chiều nhau: Một số người nghĩ rằng báo chí là cách tốt nhất để tìm hiểu về tin tức. Tuy nhiên, những người khác tin rằng họ có thể tìm hiểu tin tức hiệu quả hơn thông qua các phương tiện truyền thông khác. Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 2 hướng khác nhau như sau:

 • Thảo luận 2 luồng ý kiến và cho rằng báo giấy là cách tốt nhất để cập nhật tin tức.
 • Thảo luận 2 luồng ý kiến và cho rằng cập nhật tin tức thông qua các phương tiện truyền thông khác sẽ hiệu quả hơn.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Báo giấy là cách tốt nhất để tìm hiểu về tin tức.

Thân bài Đoạn 1 – Những người ủng hộ các nguồn truyền thông khác cho rằng chúng cung cấp cách tiếp cận tin tức hiệu quả và nhanh hơn.

 • Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các trang web tin tức trực tuyến và nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực. 
 • Sự kết hợp của các yếu tố đa phương tiện, chẳng hạn như video và đồ họa tương tác, làm cho tin tức trở nên hấp dẫn hơn. 
 • Hơn nữa, tính di động của điện thoại thông minh và sự hiện diện rộng rãi của Internet đã khiến tin tức số hóa có thể truy cập dễ dàng khi đang di chuyển.
Đoạn 2 -.Tuy nhiên, tôi tin rằng báo giấy sẽ vẫn là phương thức tốt nhất để cập nhật tin tức. 

 • Thứ nhất, báo giấy đồng nghĩa với độ tin cậy và uy tín. 
 • Hình thức vật lý của một tờ báo cũng giúp người đọc tập trung hơn khi không có những phiền nhiễu kỹ thuật số. 
 • Hơn nữa, báo giấy còn cung cấp những phân tích chuyên sâu và tổng quan toàn diện về những câu chuyện quan trọng, giúp người đọc hiểu sâu hơn về các vấn đề phức tạp.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/10/2023

In the realm of news consumption, diverse perspectives emerge regarding the most effective medium for staying informed. While some argue that newspapers represent the optimal means of accessing news, an opposing viewpoint suggests that other forms of media offer more efficient alternatives. Nevertheless, I am firmly of the opinion that newspapers will continue to be the most superior method for obtaining news.

Admittedly, proponents of other media sources contend that they provide a more efficient and immediate way to access news. In the digital era, online news websites and social media platforms offer real-time updates, ensuring that readers are swiftly informed about unfolding events. The incorporation of multimedia elements, such as videos and interactive graphics, enhances comprehension and engagement, making the news more accessible and captivating. Moreover, the portability of smartphones and the pervasive presence of the internet have made digital news readily accessible on the go, further promoting the idea that newspapers are no longer the best way to learn about current events.

However, I firmly believe that newspapers will remain the pinnacle of news dissemination. Firstly, newspapers are synonymous with reliability and credibility. They are traditionally authored by seasoned journalists who adhere to stringent editorial standards, ensuring accurate and well-researched reporting. The physicality of a newspaper also offers a tactile and focused reading experience, devoid of the digital distractions that can hinder comprehension. Furthermore, newspapers provide in-depth analysis and a comprehensive overview of important stories, allowing readers to gain a deeper understanding of complex issues, a facet that other media often lacks.

In conclusion, although the digital age has ushered in innovative and dynamic methods of news consumption, I am convinced that newspapers will endure as the quintessential means of accessing news. Their unwavering commitment to accuracy, comprehensive reporting, and the undistracted reading experience they afford make them an enduring and invaluable source of information in our ever-evolving media landscape.

Word count: 310

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • the (definite article) optimal (adj) means (n) of (prep) accessing (v) news (n)

Dịch nghĩa: phương tiện tối ưu để truy cập tin tức

Ví dụ minh họa: In the digital age, many people find that using news apps on their smartphones is the optimal means of accessing news quickly and conveniently. (Trong thời đại số hóa, nhiều người thấy việc sử dụng ứng dụng tin tức trên điện thoại thông minh của họ là cách tốt nhất để truy cập tin tức một cách nhanh chóng và thuận tiện.)

 • real-time (adj) updates (n)

Dịch nghĩa: các cập nhật thời gian thực

Ví dụ minh họa: Social media platforms provide users with real-time updates on news, events, and the activities of their connections. (Các nền tảng mạng xã hội cung cấp cho người dùng các cập nhật thời gian thực về tin tức, sự kiện và hoạt động của các mối quan hệ của họ.)

 • multimedia (adj) elements (n)

Dịch nghĩa: các yếu tố đa phương tiện

Ví dụ minh họa: The website includes multimedia elements such as interactive graphics, videos, and audio clips to enhance the user experience. (Trang web bao gồm các yếu tố đa phương tiện như đồ họa tương tác, video và các đoạn âm thanh để cải thiện trải nghiệm của người dùng.)

 • pervasive (adj) presence (n)

Dịch nghĩa: sự hiện diện phổ biến

Ví dụ minh họa: The pervasive presence of smartphones in modern society has transformed the way we communicate and access information. (Sự hiện diện phổ biến của điện thoại thông minh trong xã hội hiện đại đã biến đổi cách chúng ta giao tiếp và truy cập thông tin.)

 • reliability (n) and (conj) credibility (n)

Dịch nghĩa: tính đáng tin cậy và sự uy tín

Ví dụ minh họa: When evaluating news sources, it’s important to consider their reliability and credibility to ensure that the information is trustworthy and accurate. (Khi đánh giá các nguồn tin tức, quan trọng phải xem xét tính đáng tin cậy và sự tính uy tín của chúng để đảm bảo rằng thông tin là đáng tin và chính xác.)

 • stringent (adj) editorial (adj) standards (n)

Dịch nghĩa: tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt

Ví dụ minh họa: The newspaper adheres to stringent editorial standards to maintain the credibility and accuracy of its reporting. (Tờ báo tuân theo các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt để duy trì tính uy tín và độ chính xác trong bản tin của mình.)

 • in-depth (adj) analysis (n)

Dịch nghĩa: phân tích chi tiết, sâu rộng

Ví dụ minh họa: The report provides an in-depth analysis of the economic factors that contributed to the financial crisis. (Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các yếu tố kinh tế đã đóng góp vào khủng hoảng tài chính.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/10/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!