Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

Đề bài ielts writing: BEST WAY TO SOLVE TRAFFIC AND TRANSPORT PROBLEMS

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

The best way to solve traffic and transportation problems is to encourage people to live in cities rather than suburbs and the countryside. 

To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words 

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: best way, solve traffic and transportation problems, encourage people, live in cities, rather than, suburbs, countryside

Phân tích yêu cầu: Chủ đề hỏi ý kiến người có phải cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về giao thông và vận tải là khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô và nông thôn hay không. Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn rằng việc khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô và nông thôn là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về giao thông và vận tải.
 • Hoàn toàn không đồng ý với việc cho rằng khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô và nông thôn là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về giao thông và vận tải.
 • Đồng ý một phần là việc khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô và nông thôn là một cách tốt để giải quyết các vấn đề về giao thông và vận tải. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là cách tốt nhất khi mà vẫn còn những cách khác tốt hơn.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Hoàn toàn không đồng ý với việc cho rằng khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô và nông thôn là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về giao thông và vận tải. 

Thân bài Đoạn 1 – Áp dụng phương pháp Counterargument – Refutation – Tìm hiểu thêm cách viết này tại đây: Link.

 • Counterargument: sáng kiến này có thể giúp người dân tiếp cận tốt hơn với phương tiện giao thông công cộng, từ đó giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông.
 • Refutation: Tuy nhiên, các thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quá tải dân số. Đưa ra ví dụ về Bắc Kinh để làm rõ luận điểm này.
Đoạn 2 – Theo tôi, khuyến khích cư dân đô thị di cư ra ngoại ô hoặc nông thôn sẽ là một cách tiếp cận ưu việt hơn đối với các vấn đề về giao thông và vận tải. 

 • Điều này có thể giảm bớt đáng kể gánh nặng đối với cơ sở hạ tầng và tài nguyên đô thị, giúp giảm tắc nghẽn và giảm áp lực lên mạng lưới giao thông trong trung tâm thành phố. 
 • Hơn nữa, các khu vực ngoại ô và nông thôn thường có nhiều không gian cho việc xây dựng các mạng lưới giao thông tiên tiến. 
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/08/2023

There is an opinion that promoting urban residence over suburban and rural living is the most effective approach to addressing traffic and transportation issues. However, I totally disagree with this point of view, and this essay will elaborate on my reasons.

Admittedly, proponents of concentrating populations in urban areas might argue that this initiative could afford residents better accessibility to public transportation, which in turn leads to a reduced reliance on personal vehicles, one of the major contributors to traffic congestion. Nevertheless, this perspective seems to overlook the impracticality of such a strategy as the majority of cities around the world are facing the crisis of overpopulation. An illustration of this can be seen in Beijing, where overcrowding has been identified as a primary driver of various traffic-related issues, such as traffic jams and a lack of parking lots. In light of this, the push for greater urban residency could inadvertently worsen these existing problems within this metropolis.

In my opinion, incentivizing urban inhabitants to migrate to the suburbs or the countryside would be a superior approach to traffic and transport problems. This is because by doing so, we can significantly alleviate the burden on urban infrastructure and resources. This would naturally result in decreased congestion and reduced pressure on transportation networks within city centers. Moreover, suburban and rural areas often have ample space to accommodate well-planned transportation networks. For instance, the town of Davis, California, is renowned for its extensive network of bike lanes and paths that traverse the suburban landscape, encouraging residents to use bicycles as a primary mode of transportation, thereby mitigating traffic congestion and promoting eco-friendly mobility.

In conclusion, while promoting urban living as a remedy for transportation woes holds some appeal, it fails to consider the challenges posed by overpopulation. Therefore, I am convinced that encouraging migration to suburban and rural areas is a better solution.

Word count: 311

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • urban (adj) residence (n)

Cách sử dụng: “Urban residence” được sử dụng để chỉ nơi ở nằm trong môi trường đô thị, thường là căn hộ, nhà chung cư hoặc những ngôi nhà nằm trong thành phố.

Ví dụ minh họa: Many people prefer urban residence because of the convenience and access to various amenities and services that cities offer. (Nhiều người ưa thích nơi ở đô thị vì tiện ích và khả năng tiếp cận đa dạng các tiện nghi và dịch vụ mà thành phố cung cấp.)

 • concentrating (v) populations (n) in (prep) urban (adj) areas (n)

Dịch nghĩa: tập trung dân số trong các khu vực đô thị

Cách sử dụng: “Concentrating populations in urban areas” được sử dụng để diễn đạt việc tập trung dân số vào các khu vực đô thị, dẫn đến sự tăng cường của dân số và hoạt động đô thị.

Ví dụ minh họa: The process of industrialization and urbanization often leads to concentrating populations in urban areas, as people migrate from rural regions to seek better job opportunities and improved living standards. (Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa thường dẫn đến việc tập trung dân số vào các khu vực đô thị, khi người dân di cư từ các vùng nông thôn để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn và điều kiện sống cải thiện.)

 • traffic (n) congestion (n)

Dịch nghĩa: tắc nghẽn giao thông

Cách sử dụng: “Traffic congestion” được sử dụng để miêu tả tình trạng giao thông tắc nghẽn, khi có quá nhiều phương tiện di chuyển trên đường và dẫn đến sự chậm trễ và cản trở trong việc di chuyển.

Ví dụ minh họa: During rush hours, major cities often experience severe traffic congestion, leading to long delays and frustration for commuters. (Trong giờ cao điểm, các thành phố lớn thường gặp tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến sự trễ giờ lâu dài và sự bực tức cho người đi làm.)

 • a (det) primary (adj) driver (n)

Cách sử dụng: “A primary driver” được sử dụng để miêu tả một yếu tố chính, nguyên nhân chủ yếu đứng sau một tình huống, sự kiện hoặc hiện tượng.

Ví dụ minh họa: Economic growth has been a primary driver of increased energy consumption in recent years. (Sự phát triển kinh tế đã là một nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng cường tiêu thụ năng lượng trong những năm gần đây.)

 • urban (adj) inhabitants (n)

Dịch nghĩa: cư dân đô thị

Cách sử dụng: “Urban inhabitants” được sử dụng để chỉ những người sống và cư trú trong môi trường đô thị, tức là trong thành phố hoặc các khu vực đô thị.

Ví dụ minh họa: The rapid growth of cities has led to an increase in the number of urban inhabitants, placing pressure on infrastructure and resources. (Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố đã dẫn đến sự tăng về số lượng cư dân đô thị, đặt áp lực lên cơ sở hạ tầng và tài nguyên.)

 • alleviate (v) the (det) burden (n) on (prep)

Dịch nghĩa: làm dịu bớt gánh nặng trên

Cách sử dụng: “Alleviate the burden on” được sử dụng để miêu tả việc giảm bớt hoặc làm dịu bớt gánh nặng, áp lực hoặc trách nhiệm đối với một người hoặc một tình huống cụ thể.

Ví dụ minh họa: The introduction of new technology can help alleviate the burden on manual labor and improve efficiency in production processes. (Sự ra đời của công nghệ mới có thể giúp giảm bớt gánh nặng đối với lao động thủ công và cải thiện hiệu suất trong quy trình sản xuất.)

 • ample (adj) space (n)

Dịch nghĩa: không gian đủ rộng rãi

Cách sử dụng: “Ample space” được sử dụng để miêu tả một không gian đủ lớn, rộng rãi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hoặc hoạt động.

Ví dụ minh họa: The new office building offers ample space for collaboration and meetings, with spacious conference rooms and open work areas. (Tòa nhà văn phòng mới cung cấp không gian đủ rộng rãi cho sự hợp tác và cuộc họp, với các phòng họp rộng rãi và khu vực làm việc mở.)

 • well-planned (adj) transportation (n) networks (n)

Dịch nghĩa: mạng lưới giao thông được lập kế hoạch tốt

Cách sử dụng: “Well-planned transportation networks” được sử dụng để miêu tả các hệ thống giao thông mạng lưới đã được lập kế hoạch và thiết kế một cách tốt để đảm bảo sự liên kết hiệu quả giữa các điểm đến và giúp cải thiện việc di chuyển trong một khu vực cụ thể.

Ví dụ minh họa: Cities with well-planned transportation networks often experience reduced traffic congestion and better accessibility for residents and visitors. (Các thành phố có mạng lưới giao thông được lập kế hoạch tốt thường gặp tắc nghẽn giao thông giảm đi và tiện ích tiếp cận tốt hơn cho cư dân và du khách.)

 • a (det) primary (adj) mode (n) of (prep) transportation (n)

Dịch nghĩa: một phương tiện giao thông chính

Cách sử dụng: “A primary mode of transportation” được sử dụng để miêu tả một phương tiện giao thông chủ yếu hoặc chính mà người dùng sử dụng để di chuyển trong môi trường đô thị hoặc vùng lãnh thổ cụ thể.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/08/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!