Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Reading
 6. »
 7. IELTS Reading dạng nối thông tin (Matching information)

IELTS Reading dạng nối thông tin (Matching information)

Trung tâm anh ngữ IEC giới thiệu tổng quan, gợi ý phương pháp làm bài và ứng dụng vào phần trả lời câu hỏi cụ thể trong việc tìm hiểu và luyện tập dạng bài Matching Information trong phần thi IELTS Reading.

1.Tổng quan dạng Nối thông tin (Matching information) trong IELTS Reading

Yêu cầu của dạng bài: Dạng bài Matching Information yêu cầu thí sinh xác định vị trí của thông tin đưa ra trong câu hỏi. Trong mẫu câu hỏi ví dụ, bài đọc gồm có tổng cộng 7 đoạn văn (A-G), nhiệm vụ của người học cần xác định các thông tin từ câu 1 đến câu 5 nằm ở vị trí nào trong bảy đoạn văn đưa ra.

Dạng bài này đánh giá khả năng: Đọc hiểu, định vị chi tiết, nhận biết một bản tóm tắt hoặc định nghĩa.

Mô tả dạng bài: Đề bài yêu cầu thí sinh tìm kiếm thông tin về các chi tiết cụ thể được đặt để trong mỗi đoạn văn. Sau đó, thí sinh sẽ đặt các ký tự Alphabet tương ứng với mỗi đoạn vào đáp án thí sinh cho là phù hợp

Một số lưu ý về đặc điểm của dạng bài Matching Information:

Đặc điểm 1: Thông tin đưa ra thường là một cụm danh từ. Cụm danh từ thường tổng hợp một thông tin đưa ra trong bài đọc.

Đặc điểm 2: Số lượng câu hỏi thường sẽ nhiều hoặc ít hơn số lượng đoạn văn trong bài đọc.

Đặc điểm 3: Vị trí thông tin liên quan mà người học cần tìm để trả lời câu hỏi sẽ không theo trình tự câu hỏi và sẽ không tuân theo bất cứ quy luật về trình tự nào.

Đặc điểm 4: Một đoạn văn có thể chứa nhiều hơn một thông tin hoặc cũng có thể không chứa thông tin nào.

Ví dụ dạng bài:

 

Bạn cũng có thể xem thêm các dạng bài IELTS Reading tại: Tổng hợp các dạng bài trong đề thi Reading IELTS 

 2. Những lưu ý đối với dạng bài Matching Information trong IELTS Reading

Để có thể làm tốt dạng bài Matching Information, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

 • Số đoạn văn sẽ thường nhiều hơn số câu hỏi.
 • Những keyword được sử dụng trong câu hỏi thường sẽ khác với các từ trong đoạn văn (sử dụng những từ/cụm từ đồng nghĩa).
 • Có đoạn văn không chứa thông tin trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Có đoạn văn lại chứa nhiều đáp án.
 • Các đáp án cho câu hỏi sẽ không trải đều từ trên xuống dưới. Ví dụ như, bạn tìm ra đáp án câu 2 ở đoạn B, thì không đồng nghĩa đáp án câu 3 sẽ ở đoạn C. Nó có thể ở đoạn A hoặc phía trước câu 2 nhưng cùng đoạn B.
 • Thông tin cần nắm chưa chắc là ý chính, nó có thể là ý phụ hoặc thông tin bên lề. Thí sinh phải đọc đi đọc lại đoạn văn nhiều lần mới tìm ra được câu trả lời thích hợp.
 • Đối với dạng bài Matching Information, bạn nên làm sau cùng khi đã hoàn thành các dạng bài khác. Khi đó bạn nắm được tương đối nội dung của bài, xác định được thông tin cần nằm ở đoạn nào và cũng giúp bạn đẩy nhanh thời gian hoàn thành bài hơn.

3. Cách làm dạng bài nối thông tin (Matching information) trong IELTS Reading

Bước 1: Đọc tiêu đề để xác định nội dung chính của bài đọc.

Nếu bài đọc không có tiêu đề, người học đọc 2-3 câu đầu tiên để xác định nội dung chính.

Bước 2: Đọc toàn bộ câu hỏi và gạch chân các từ khóa mang ý nghĩa chính của câu.

Sau đó dự đoán một số cách paraprase (diễn đạt khác) của từ khóa.

Lưu ý: Trong quá trình gạch chân từ khóa, người học xác định ba loại từ khóa như sau:

 1. Từ khóa khó thay thế: bao gồm tên riêng và các con số nổi bật. Những từ khóa này hầu như sẽ không bao giờ được thay thế trong bài đọc, vì vậy người học ưu tiên xác định các từ khóa này để tìm vị trí thông tin.
 2. Từ khóa dễ thay thế: bao gồm các danh từ. Loại từ khóa này có thể được thay thế bởi một cách diễn đạt khác trong bài đọc, người học sử dụng từ khóa này để định vị thông tin khi bài đọc không có từ khóa khó thay thế.
 3. Từ khóa chìm: bao gồm các động từ và tính từ. Loại từ khóa này hầu như sẽ được thay thế bằng cách diễn đạt khác trong bài đọc. Người học sử dụng từ khóa này để định vị thông tin khi bài đọc không có từ khóa khó thay thế hoặc khi không xác định được cách diễn đạt khác của từ khóa dễ thay thế.

Ngoài ra người học có thể bỏ các các từ khóa liên quan đến chủ đề bài đọc (topic-related words) vì các từ này thường xuất hiện nhiều trong bài đọc và không hỗ trợ nhiều trong việc tìm kiếm thông tin.

Sau khi đã xác định từ khóa, người học dự đoán một số cách paraphrase của từ khóa dễ thay thế và từ khóa chìm.

Bước 3: Đọc bài đọc và thực hiện bước đối chiếu thông tin.

Người học chú ý bước này được thực hiện theo từng đoạn văn. Sau khi đọc từng đoạn văn, người học nhanh chóng quay trở lại đọc các thông tin trong câu hỏi và đối chiếu nội dung chính của câu hỏi và nội dung đoạn thông tin tìm được.

Lưu ý: khi thực hiện bước đối chiếu thông tin nếu như chỉ dựa trên các từ khóa để xác định đáp án là chưa đủ điều kiện. Có thể thấy các từ khóa có thể xuất hiện nhiều lần, tại các vị trí khác nhau trong bài đọc nhưng không thể hiện đúng chủ đề thông tin. Vì vậy, người học cần hiểu được chủ đề của câu hỏi và xác định mối liên kết giữa câu hỏi và thông tin bài đọc.

4. Bài tập về dạng Matching Information trong IELTS Reading

The Conquest of Malaria in Italy, 1900-1962

Malaria. Bad air. Even the word is Italian, and this horrible disease marked the life ofthose in the peninsula for thousands of years. Yet by 1962, Italy was officially declared malaria-free, and it has remained so ever since. FrankSnowden’s study of this success story takes us to areas historians have rarelyvisited before.

Everybody now knows that malaria is carried by mosquitoes. But in the 19thcentury, most experts believed that the disease was produced by ”miasma” or ”poisoning of the air”. Others made a linkbetween swamps, water and malaria, but did not make the further leap towardsinsects. The consequences of these theories were that little was done to combatthe disease before the end of the century. Things became so bad that 11m Italians (from a total population of 25m) were ”permanently at risk”. Inmalarial zones the life expectancy of land workers was a terrifying 22.5 years.Those who escaped death were weakened or suffered from splenomegaly — a”painful enlargement of the spleen” and ”a lifeless stare”.The economic impact of the disease was immense. Epidemics were blamed onsouthern Italians, given the widespread belief that malaria was hereditary. Inthe 1880s, such theories began to collapse as the dreaded mosquito was identifiedas the real culprit.

Italian scientists, drawing on the pioneering work of French doctor AlphonseLaveran, were able to predict the cycles of fever but it was in Rome that further key discoveries were made. Giovanni Battista Grassi, a naturalist,found that a particular type of mosquito was the carrier of malaria. By experimenting on healthy volunteers (mosquitoes were released into rooms wherethey drank the blood of the human guinea pigs), Grassi was able to make the direct link between the insects (all females of a certain kind) and thedisease. Soon, doctors and scientists made another startling discovery: the mosquitoes themselves were also infected and not mere carriers. Every year,during the mosquito season, malarial blood was moved around the population by the insects. Definitive proof of these new theories was obtained after anextraordinary series of experiments in Italy, where healthy people wereintroduced into malarial zones but kept free of mosquito bites — and remainedwell. The new Italian state had the necessary information to tackle thedisease.

C A complicated approach was adopted, which made use of quinine – a drug obtainedfrom tree bark which had long been used to combat fever, but was now seen as acrucial part of the war on malaria. Italy introduced a quinine law and aquinine tax in 1904, and the drug was adminis tered to large numbers of rural workers. Despite its often terrible side-effects (the headaches produced wereknown as the ”quinine-buzz”) the drug was successful in limiting thespread of the disease, and in breaking cycles of infection. In addition, Italyset up rural health centres andinvestedheavily in education programmes.  Malariaas Snowden shows, was not just a medical problem, but a socia and regional issue,and could only be defeated through multi-layered strategies. Politics was itself transformed by the anti-malarial campaigns. It was originally decided togive quinine to all those in certain regions even healthy people; peasants were often suspicious of medicine being forced upon them. Doctors weie sometimes metwith hospitality andrefusal, and many were dubbed ”poisoners”.

D Despite these problems, the strategy was hugely successful. Deaths from malaria fell bysome 80% in the first decade of the 20th century and some areas escaped altogether from the scourge of the disease. War. from 1915-18, delayed thecampaign. Funds were diverted to the battlefields and the fight against malaria became a military issue, laying the way for the fascist approach to theproblem. Mussolini’s policies in the 20s and 30s are subjected to a serious cross-examination by Snowden. He shows how much of the regime’s claims to have ”eradicated” malaria through massive land reclamation, forced population removals and authoritarian clean-ups were pure propaganda. Massdraining was instituted often at a great cost as Mussolini waged war not on the disease itself, but on the mosquitoes that carried it. The cleansing of Italywas also ethnic, as ”carefully selected” Italians were chosen toinhabit the gleaming new towns of the former marshlands around Rome. The ”successes under fascism were extremely vulnerable, based as they were ona top-down concept of eradication. As war swept through the drained lands inthe 40s, the disease returned with a vengeance.

E In the most shocking part of the book, Snowden describes — passionately, but withthe skill of a great historian — how the retreating Nazi armies in Italy in1943-44 deliberately caused a massive malaria epidemic in Lazio. It was ”the only known example of biological warfare in 20th-centuryEurope”. Shamefully, the Italian malaria expert Alberto Missiroli had arole to play in the disaster: he did not distribute quinine, despite being wellaware of the epidemic to come. Snowden claims that Missiroli was alreadypreparing a new strategy — with the support of the US Rockefeller Foundation —using a new pesticide, DDT. Missiroli allowed the epidemic to spread, in orderto create the ideal conditions for a massive, and lucrative, human experiment.Fifty-five thousand cases of malaria were recorded in the province of Littoriaalone in 1944. It is estimated that more than a third of those in the affectedarea contracted the disease. Thousands, nobody knows how many, died. With thewar over, the US government and the Rockefeller Foundation were free toexperiment. DDT was sprayed from the air and 3m Italians had their bodiescovered with the chemical. The effects were dramatic, and nobody really caredabout the toxic effects of the chemical.

F By 1962, malaria was more or less gone from the whole peninsula. The last caseswere noted in a poor region of Sicily. One of the final victims to die of the disease in Italy was the popular cyclist, Fausto Coppi. He had contractedmalaria in Africa in 1960, and the failure of doctors in the north of Italy tospot the disease was a sign of the times. A few decades earlier, they wouldhave immediately noticed the tell-tale signs; it was later claimed that a smalldose of quinine would have saved his life. As there are still more than 1mdeaths every year from malaria worldwide, Snowden’s book also has contemporary relevance. This is a disease that affects every level of the societies where itis rampant. It also provides us with “a message of hope for a world-struggling with the great present-day medical emergency”.

Question 1-5

Reading Passage has six paragraphs, A-F

Which paragraph contains the following information

Write the correct letter,A – F, in boxes 1-5 on your answer sheet.

 1. A breakthrough in the theory of the cause of malaria.
 2. A story for today’s readers.
 3. A description of an expert who didn’t do anything to restrict the spread of disease.
 4. A setback in the battle against malaria due to government policies.
 5. A description of how malaria affects the human body.

Đáp án

1 – B
2 – F
3 – E
4 – D
5 – E

TỔNG KẾT

Matching Information (nối thông tin) là một trong những dạng bài phổ biến trong bài thi IELTS Reading. Do đó, để chinh phục phần thi Reading với số điểm mong muốn, người học nên trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và phương pháp trả lời những câu hỏi ở dạng bài này một cách hiệu quả.  Bài viết trên đã giới thiệu tổng quan về các đặc điểm kèm theo những lưu ý về dạng bài Matching Information đồng thời đưa ra các bước trả lời câu hỏi và ứng dụng vào ví dụ minh họa cụ thể. Trung tâm luyện thi IELTS IEC hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho người học trong quá trình học tập và rèn luyện.

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!