Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

IELTS Writing Task 2: international sports event. You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

It costs a lot of money for a country to host an international sports event, such as the Olympic Games or football World Cup. Some people think that this is a waste of money, while others believe the opposite. 

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

Dạng bài: Discussion

Từ khóa: a lot of money, a country to host an international sports event, wasted money, opposite.

Phân tích yêu cầu: Thảo luận và đưa ra ý kiến bản thân về hai quan điểm trái chiều nhau: Một số người cho rằng tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế là sự lãng phí tiền bạc của một quốc gia, trong khi những người khác lại tin ngược lại. Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 2 hướng khác nhau như sau:

 • Thảo luận 2 luồng ý kiến và nghiêng về bên cho rằng tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế là một sự lãng phí tiền bạc của một quốc gia.
 • Thảo luận 2 luồng ý kiến và nghiêng về bên cho rằng tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế không phải là một sự lãng phí tiền bạc của một quốc gia.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Thảo luận 2 luồng ý kiến và nghiêng về bên cho rằng tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế là một sự lãng phí tiền bạc của một quốc gia.

Thân bài Đoạn 1 – Những người ủng hộ việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế có thể lập luận rằng lợi ích lớn hơn chi phí.

 • Những sự kiện này có thể thúc đẩy đáng kể ngành du lịch của một quốc gia, kích thích nền kinh tế địa phương và tạo ra nhiều cơ hội việc làm. 
 • Đưa ra ví dụ về Thế vận hội Rio 2016 để chứng minh luận điểm trên.
Đoạn 2 – Tuy nhiên, tôi đứng về phía những người cho rằng việc tổ chức các sự kiện thể thao toàn cầu không phải là một khoản đầu tư tài chính không ngoan.

 • Việc xây dựng các sân vận động hiện đại và nâng cấp cơ sở hạ tầng có thể gây áp lực lớn lên ngân sách quốc gia. 
 • Đưa ra ví dụ về Thế vận hội Athens 2004 ở Hy Lạp để chứng minh luận điểm trên. 
 • Cơ sở vật chất thường không được tận dụng sau khi các sự kiện kết thúc, làm phát sinh chi phí bảo trì khiến quỹ công ngày càng cạn kiệt. 
 • Đưa ra ví dụ về Thế vận hội Rio 2016 để chứng minh luận điểm trên.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 12/10/2023

Organizing international sporting extravaganzas like the Olympic Games or the FIFA World Cup undoubtedly demands substantial financial investments. While some argue that such expenditures are wasteful, others contend that they bring considerable benefits to the host country. This essay will thoroughly discuss both viewpoints before concluding that I am in favor of the former.

Admittedly, proponents of hosting international sports events may argue that the benefits outweigh the costs. The key rationale behind this thinking is that these events can significantly boost a nation’s tourism industrystimulate local economies, and create numerous job opportunities. For example, the 2016 Rio Olympics drew millions of tourists, injecting billions into the Brazilian economy and providing thousands of jobs in the process. This underscores the belief that hosting such events can be a sound economic investment. 

However, I side with those who claim that the organization of global sports events is not a prudent financial investment. This is because the exorbitant costs associated with constructing state-of-the-art stadiums and upgrading infrastructure can place an immense strain on a nation’s budget. For example, the 2004 Athens Olympics left Greece grappling with significant debt due to overspending on infrastructure projects, burdening the country’s finances for years to come. Additionally, global-scale sports events often result in underutilized facilities once they conclude, giving rise to maintenance expenses that further drain public funds. This can be seen in the case of the 2016 Rio Olympics, where some venues were left unused, necessitating ongoing maintenance funded by taxpayers. The unfulfilled promise of repurposing these facilities for community use exacerbates the financial strain on the host city.

In conclusion, I feel that hosting international sports events is often a wasteful financial endeavor. While there are potential benefits, the enormous costs, long-term financial burdens, and underutilized amenities typically overshadow these gains.

Word count: 298

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • substantial (adj) financial (adj) investments (n)

Dịch nghĩa: các khoản đầu tư tài chính đáng kể

Ví dụ minh họa: The company made substantial financial investments in research and development to create innovative products. (Công ty đã đầu tư tài chính đáng kể vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm mang tính đổi mới.)

 • boost (v) a (indefinite article) nation’s (possessive noun) tourism (n) industry (n)

Dịch nghĩa: thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của một quốc gia

Ví dụ minh họa: The government implemented various strategies to boost the nation’s tourism industry, including marketing campaigns and infrastructure development. (Chính phủ đã thực hiện nhiều chiến lược để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của quốc gia, bao gồm các chiến dịch quảng cáo và phát triển cơ sở hạ tầng.)

 • stimulate (v) local (adj) economies (n)

Dịch nghĩa: kích thích nền kinh tế địa phương

Ví dụ minh họa: Supporting small businesses can help stimulate local economies by creating jobs and fostering community growth. (Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thể giúp kích thích nền kinh tế địa phương bằng cách tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng.)

 • exorbitant (adj) costs (n)

Dịch nghĩa: chi phí vượt quá mức thông thường hoặc quá đắt đỏ

Ví dụ minh họa: The exorbitant costs of healthcare in some countries have led to discussions about the need for more affordable and accessible medical services. (Chi phí chăm sóc sức khỏe quá cao ở một số quốc gia đã dẫn đến các cuộc thảo luận về nhu cầu cho các dịch vụ y tế có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn.)

 • place (v) an (indefinite article) immense (adj) strain (n) on (prep) a (indefinite article) nation’s (possessive noun) budget (n)

Dịch nghĩa: gây ra áp lực to lớn lên ngân sách của một quốc gia

Ví dụ minh họa: The cost of healthcare has placed an immense strain on the nation’s budget, leading to calls for healthcare reform. (Chi phí y tế đã tạo ra một áp lực to lớn lên ngân sách quốc gia, dẫn đến các cuộc kêu gọi cải cách y tế.)

 • drain (v) public (adj) funds (n)

Dịch nghĩa: làm cạn kiệt nguồn tài trợ cộng đồng

Ví dụ minh họa: Corruption and mismanagement can drain public funds and undermine the delivery of essential services to the community. (Tham nhũng và quản lý kém hiệu quả có thể làm cạn kiệt nguồn tài trợ cộng đồng và đe dọa việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.)

 • exacerbates (v) the (definite article) financial (adj) strain (n)

Dịch nghĩa: làm tồi tệ hơn tình trạng áp lực tài chính

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!