Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

Đề bài ielts writing: More and more people are becoming seriously overweight. Some people suggest that the solution to this problem is to increase the price of fattening foods. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: more people, overweight, solution, increase the price of fattening foods

Phân tích yêu cầu: Chủ đề hỏi ý kiến người viết rằng liệu việc tăng giá thức ăn gây béo có phải là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề thừa cân đang ngày càng phổ biến hiện nay không. Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo nhiều hướng khác nhau, nhưng sau đây sẽ là 2 hướng phổ thông nhất:

 • Đồng ý với việc tăng giá thức ăn gây béo là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề thừa cân đang ngày càng phổ biến hiện nay.
 • Không đồng ý với việc tăng giá thức ăn gây béo là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề thừa cân đang ngày càng phổ biến hiện nay.

Phân tích đề bài thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Đồng ý với việc tăng giá thức ăn gây béo là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề thừa cân đang ngày càng phổ biến hiện nay.

Thân bài Đoạn 1 – Lý do đầu tiên: ngăn cản việc tiêu thụ quá mức và khuyến khích các cá nhân lựa chọn các sản phẩm thay thế tốt cho sức khỏe hơn.

 • Khi các mặt hàng thực phẩm không tốt cho sức khỏe trở nên đắt đỏ hơn, mọi người có nhiều khả năng xem xét lại các lựa chọn của mình và tìm kiếm các sản phẩm bổ dưỡng hơn. 
 • Chẳng hạn, nếu giá của một loại đồ uống có đường cao hơn đáng kể so với giá của một chai nước lọc, các cá nhân có thể có xu hướng chọn chai nước lọc hơn, và nhờ thế giảm lượng calo nạp vào. 
Đoạn 2 – Lý do thứ hai: có thể giúp bù đắp chi phí xã hội liên quan đến bệnh béo phì.

 • Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn đặt gánh nặng lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế. 
 • Bằng cách tăng giá thực phẩm không lành mạnh, doanh thu tạo ra từ việc này có thể được phân bổ cho các sáng kiến và chương trình nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa béo phì. 
 • Điều này có thể bao gồm tài trợ cho các chiến dịch giáo dục, trợ cấp cho các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn và hỗ trợ các chương trình thể dục và chăm sóc sức khỏe. 
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/06/2023

In today’s society, the issue of obesity is becoming increasingly prevalent, with more and more people struggling with serious weight problems. Some individuals argue that the solution lies in raising the price of fattening foods. I completely agree with this viewpoint, and this essay will elaborate on my reasons.

 Firstly, increasing the price of unhealthy, weight-inducing food items can discourage excessive consumption and encourage individuals to opt for healthier alternatives. When unhealthy food items become more expensive, people are more likely to reconsider their choices and seek out more nutritious options. For instance, if the cost of a sugary beverage is significantly higher than that of a bottle of water, individuals may be more inclined to choose the latter, thereby reducing their calorie intake. By creating a financial disincentive for unhealthy food choices, people are more likely to make healthier decisions for the benefit of their well-being.

Secondly, raising the price of fatty foods can help offset the societal costs associated with obesity. Obesity not only takes a toll on individuals’ health but also places a burden on healthcare systems and economies. By increasing the price of unhealthy foods, the revenue generated can be allocated towards initiatives and programs aimed at promoting public health and preventing obesity. This could include funding educational campaignssubsidizing healthier food options, and supporting fitness and wellness programs. Ultimately, the financial resources generated from higher prices can be reinvested into combating obesity and creating a healthier society.

In conclusion, I firmly support the idea of increasing the prices of fattening foods as a solution to the growing issue of obesity, given how this policy can discourage excessive consumption and promote healthier choices among consumers, and how the additional revenue generated can be utilized to fund obesity prevention programs and alleviate the societal costs linked with this pressing health concern.

Word count: 304

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • increasingly (adv) prevalent (adj)

increasingly: ngày càng, ngày càng nhiều, càng ngày càng

prevalent: phổ biến, thịnh hành, thông dụng

Dịch nghĩa: ngày càng phổ biến, ngày càng thịnh hành

Cách sử dụng: “Increasingly prevalent” được sử dụng để chỉ sự gia tăng và sự phổ biến ngày càng nhiều của một vấn đề, một xu hướng hoặc một hiện tượng.

Ví dụ minh họa: With the advancement of technology, online shopping has become increasingly prevalent in recent years. (Với sự tiến bộ của công nghệ, mua sắm trực tuyến đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây.)

 • serious (adj) weight problems (n)

serious: nghiêm trọng, đáng kể

weight problems: vấn đề về cân nặng, vấn đề về trọng lượng

Dịch nghĩa: vấn đề về cân nặng nghiêm trọng

Cách sử dụng: “Serious weight problems” được sử dụng để chỉ tình trạng nghiêm trọng liên quan đến cân nặng, bao gồm tình trạng thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng.

Ví dụ minh họa: Obesity and related health issues are becoming increasingly prevalent in modern society, and many individuals struggle with serious weight problems. (Béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan đang trở nên ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, và nhiều người đang đối mặt với những vấn đề về cân nặng nghiêm trọng.)

 • weight-inducing (adj) food items (n)

weight-inducing: gây tăng cân

food items: các món ăn

Dịch nghĩa: các món ăn gây tăng cân

Cách sử dụng: “Weight-inducing food items” được sử dụng để chỉ các loại thực phẩm có khả năng gây tăng cân hoặc góp phần vào việc tăng cân.

Ví dụ minh họa: Processed snacks, sugary drinks, and fast food are examples of weight-inducing food items that should be consumed in moderation for maintaining a healthy weight. (Snack chế biến, đồ uống có đường và thức ăn nhanh là những ví dụ về các món ăn gây tăng cân, cần được tiêu thụ một cách vừa phải để duy trì cân nặng lành mạnh.)

 • excessive (adj) consumption (n)

excessive: quá mức, quá đáng, thái quá

consumption: sự tiêu thụ, sự ăn uống

Dịch nghĩa: sự tiêu thụ quá mức, sự ăn uống quá đáng

Cách sử dụng: “Excessive consumption” được sử dụng để chỉ hành vi tiêu thụ hoặc ăn uống vượt quá mức cần thiết hoặc làm hại đến sức khỏe.

Ví dụ minh họa: The rise in obesity can be attributed to the excessive consumption of sugary beverages and processed foods. (Sự gia tăng về béo phì có thể được quy cho việc tiêu thụ quá mức các đồ uống có đường và thực phẩm chế biến.)

 • healthier (adj) alternatives (n)

healthier: lành mạnh hơn, tốt hơn cho sức khỏe

alternatives: các lựa chọn, phương án thay thế

Dịch nghĩa: các lựa chọn lành mạnh hơn

Cách sử dụng: “Healthier alternatives” được sử dụng để chỉ các lựa chọn, phương án thay thế mà có lợi cho sức khỏe hơn so với các lựa chọn khác.

Ví dụ minh họa: Instead of sugary snacks, opting for fresh fruits or nuts can be a healthier alternative to satisfy your cravings. (Thay vì các loại snack có đường, lựa chọn ăn trái cây tươi hoặc hạt có thể là một phương án lành mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn.)

 • reconsider (v) their choices (n)

reconsider: xem xét lại, suy nghĩ lại

choices: các lựa chọn, sự lựa chọn

Dịch nghĩa: xem xét lại các lựa chọn của họ

Cách sử dụng: “Reconsider their choices” được sử dụng để ám chỉ việc người ta xem xét lại và suy nghĩ lại về các lựa chọn mà họ đã đưa ra.

Ví dụ minh họa: If you want to improve your health, it’s important to reconsider your choices and opt for healthier alternatives in your diet and lifestyle. (Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe, quan trọng là bạn phải xem xét lại các lựa chọn của mình và chọn các phương án lành mạnh hơn trong chế độ ăn uống và lối sống của bạn.)

 • nutritious (adj) options (n)

nutritious: giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe

options: các lựa chọn, phương án

Dịch nghĩa: các lựa chọn giàu dinh dưỡng

Cách sử dụng: “Nutritious options” được sử dụng để chỉ các lựa chọn, phương án có chứa nhiều dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe.

Ví dụ minh họa: Instead of fast food, try incorporating more nutritious options into your meals, such as fresh vegetables, lean proteins, and whole grains. (Thay vì đồ ăn nhanh, hãy thử bổ sung thêm các lựa chọn giàu dinh dưỡng vào bữa ăn của bạn, chẳng hạn như rau củ tươi, protein ít chất béo và các loại ngũ cốc nguyên hạt.)

 • a (adj) sugary (adj) beverage (n)

a: một

sugary: chứa đường, ngọt ngào

beverage: đồ uống

Dịch nghĩa: một đồ uống có chứa đường

Cách sử dụng: “A sugary beverage” được sử dụng để chỉ một loại đồ uống có chứa nhiều đường, thường có vị ngọt ngào.

Ví dụ minh họa: It’s important to limit your intake of sugary beverages like soda and opt for healthier drink options such as water, herbal tea, or freshly squeezed juices. (Quan trọng là bạn hạn chế việc uống các đồ uống có chứa đường như nước ngọt và chọn những lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn như nước, trà thảo mộc hoặc nước ép trái cây tươi.)

 • be (v) more (adv) inclined (adj) to (prep)

be: là

more: hơn

inclined: có khuynh hướng, thiên về

to: đối với

Dịch nghĩa: có khuynh hướng, thiên về hơn đối với

Cách sử dụng: “Be more inclined to” được sử dụng để diễn đạt sự thiên về, có khuynh hướng mạnh hơn đối với một ý kiến, hành động hoặc lựa chọn.

Ví dụ minh họa: After learning about the harmful effects of sugary beverages, I am more inclined to choose water or unsweetened drinks instead. (Sau khi biết về tác động có hại của các đồ uống có đường, tôi có khuynh hướng chọn nước hoặc các đồ uống không đường thay vì.)

 • calorie (n) intake (n)

calorie: lượng calo

intake: lượng tiêu thụ, lượng tiếp nhận

Dịch nghĩa: lượng calo tiêu thụ/tiếp nhận

Cách sử dụng: “Calorie intake” được sử dụng để chỉ lượng calo mà người ta tiêu thụ hoặc tiếp nhận qua thức ăn và đồ uống trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ minh họa: To maintain a healthy weight, it’s important to monitor your calorie intake and ensure that it aligns with your body’s needs. (Để duy trì cân nặng lành mạnh, quan trọng là theo dõi lượng calo mà bạn tiêu thụ và đảm bảo rằng nó phù hợp với nhu cầu của cơ thể bạn.)

 • a (adj) financial (adj) disincentive (n)

a: một

financial: tài chính

disincentive: sự không khuyến khích, sự không động viên

Dịch nghĩa: một yếu tố không khuyến khích về mặt tài chính

Cách sử dụng: “A financial disincentive” được sử dụng để chỉ một yếu tố hoặc điều kiện tài chính gây ra sự không động viên, không khuyến khích cho một hành động hoặc quyết định.

Ví dụ minh họa: Increasing taxes on unhealthy food and beverages can serve as a financial disincentive, discouraging people from consuming such products and promoting healthier choices instead. (Tăng thuế đối với thực phẩm và đồ uống không lành mạnh có thể tạo thành một yếu tố không khuyến khích về mặt tài chính, từ bỏ người tiêu dùng tiêu thụ các sản phẩm đó và khuyến khích lựa chọn lành mạnh hơn.)

 • offset (v)

offset: bù đắp, đền bù

Dịch nghĩa: bù đắp, đền bù

Cách sử dụng: “Offset” được sử dụng để diễn tả hành động bù đắp, đền bù cho một tác động tiêu cực hoặc mất mát nào đó bằng cách thực hiện một hành động tích cực hoặc đưa ra giải pháp thay thế.

Ví dụ minh họa: To offset the carbon emissions from their operations, the company invested in renewable energy projects and implemented energy-saving measures. (Để bù đắp lượng khí thải carbon từ hoạt động của họ, công ty đã đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.)

 • societal (adj) costs (n)

societal: liên quan đến xã hội

costs: chi phí

Dịch nghĩa: các chi phí liên quan đến xã hội

Cách sử dụng: “Societal costs” được sử dụng để chỉ các chi phí, tổn thất, hoặc hậu quả mà xã hội phải chịu do một vấn đề, sự kiện hoặc hành vi cụ thể.

Ví dụ minh họa: The societal costs of environmental pollution include health problems, reduced quality of life, and the need for expensive cleanup and remediation efforts. (Các chi phí liên quan đến xã hội do ô nhiễm môi trường bao gồm vấn đề sức khỏe, giảm chất lượng cuộc sống và sự cần thiết của các nỗ lực làm sạch và khắc phục đắt đỏ.)

 • take a toll on (idiom)

take: lấy đi, đòi hỏi

a toll: một cái giá, một sự tác động tiêu cực

Dịch nghĩa: gây ra tác động tiêu cực, có ảnh hưởng xấu đến

Cách sử dụng: “Take a toll on” được sử dụng để diễn đạt sự tác động tiêu cực, hao mòn, hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tình trạng tinh thần, hiệu suất làm việc hoặc cuộc sống nói chung.

Ví dụ minh họa: The stress of work and long hours can take a toll on your mental and physical well-being. (Sự căng thẳng từ công việc và làm việc nhiều giờ đồng hồ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và cơ thể của bạn.)

 • place a burden on (phrase)

place: đặt, để

a burden: một gánh nặng, một sự gánh nặng

Dịch nghĩa: đặt một gánh nặng, gây ra một sự gánh nặng

Cách sử dụng: “Place a burden on” được sử dụng để diễn tả hành động đặt hoặc gây ra một sự gánh nặng, một sự áp lực hoặc trách nhiệm đối với ai đó.

Ví dụ minh họa: The financial difficulties placed a burden on the family, making it difficult for them to meet their basic needs. (Những khó khăn về tài chính đã đặt một gánh nặng lên gia đình, làm cho việc đáp ứng nhu cầu cơ bản trở nên khó khăn.)

 • revenue (n)

revenue: doanh thu, thu nhập

Dịch nghĩa: số tiền thu được từ việc kinh doanh hoặc các nguồn thu nhập khác

Cách sử dụng: “Revenue” được sử dụng để chỉ số tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn thu nhập khác, thường được tính bằng tổng số tiền mà một tổ chức, công ty, hay cá nhân kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Ví dụ minh họa: The company’s revenue increased by 20% compared to last year, thanks to strong sales and new business partnerships. (Doanh thu của công ty tăng 20% so với năm trước, nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ và các đối tác kinh doanh mới.)

 • promoting (v) public health (n)

promoting: thúc đẩy, khuyến khích

public health: sức khỏe cộng đồng

Dịch nghĩa: thúc đẩy sức khỏe cộng đồng

Cách sử dụng: “Promoting public health” được sử dụng để ám chỉ việc tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động, chính sách và thực tiễn nhằm cải thiện sức khỏe và trạng thái chung của cộng đồng.

Ví dụ minh họa: The government plays a crucial role in promoting public health by implementing programs and initiatives that focus on disease prevention, access to healthcare, and health education. (Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe cộng đồng bằng cách triển khai các chương trình và sáng kiến tập trung vào phòng ngừa bệnh, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục sức khỏe.)

 • funding (v) educational campaigns (n)

funding: cấp vốn, tài trợ

educational campaigns: các chiến dịch giáo dục

Dịch nghĩa: cấp vốn cho các chiến dịch giáo dục

Cách sử dụng: “Funding educational campaigns” được sử dụng để ám chỉ việc cung cấp nguồn vốn và tài trợ cho các chiến dịch giáo dục nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức và thay đổi hành vi của công chúng trong một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ minh họa: Government and non-profit organizations often allocate funds for funding educational campaigns on topics like public health, environmental conservation, and financial literacy to raise awareness and promote positive changes in society. (Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận thường cấp vốn cho các chiến dịch giáo dục về các chủ đề như sức khỏe cộng đồng, bảo tồn môi trường và kiến thức tài chính để nâng cao nhận thức và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.)

 • subsidizing (v) healthier food options (n)

subsidizing: tài trợ, trợ cấp

healthier food options: các lựa chọn thức ăn lành mạnh

Dịch nghĩa: trợ cấp các lựa chọn thức ăn lành mạnh

Cách sử dụng: “Subsidizing healthier food options” được sử dụng để ám chỉ việc cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc trợ cấp cho các lựa chọn thức ăn lành mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người tiêu dùng chọn lựa những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Ví dụ minh họa: The government is considering subsidizing healthier food options such as fresh fruits, vegetables, and whole grains to make them more affordable and accessible to the general population, with the aim of promoting better dietary choices and improving public health. (Chính phủ đang xem xét việc trợ cấp các lựa chọn thức ăn lành mạnh như trái cây tươi, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để làm cho chúng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn đối với công chúng, nhằm thúc đẩy việc lựa chọn chế độ ăn uống tốt hơn và cải thiện sức khỏe cộng đồng.)

 • combating (v) obesity (n)

combating: đấu tranh, chống lại

obesity: béo phì

Dịch nghĩa: chống lại béo phì

Cách sử dụng: “Combating obesity” được sử dụng để ám chỉ việc thực hiện các hoạt động và chính sách nhằm giảm béo phì và đối phó với vấn đề sức khỏe công cộng liên quan đến quá trình tích lũy mỡ trong cơ thể.

Ví dụ minh họa: Public health organizations and government agencies are implementing various initiatives and programs aimed at combating obesity, such as promoting regular physical activity, encouraging healthier eating habits, and raising awareness about the risks and consequences of obesity on overall health and well-being. (Các tổ chức sức khỏe công cộng và các cơ quan chính phủ đang triển khai nhiều sáng kiến và chương trình nhằm đấu tranh chống lại béo phì, như khuyến khích tập thể dục thường xuyên, thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh và tăng cường nhận thức về các nguy cơ và hậu quả của béo phì đối với sức khỏe và sự phát triển tổng thể.)

 • additional (adj) revenue (n) generated (v)

additional: bổ sung, thêm vào

revenue: doanh thu, thu nhập

generated: tạo ra, sinh ra

Dịch nghĩa: thu nhập bổ sung được tạo ra

Cách sử dụng: “Additional revenue generated” được sử dụng để chỉ việc tạo ra thu nhập bổ sung, thu nhập thêm trong một tình huống hoặc hoạt động kinh doanh.

Ví dụ minh họa: The new marketing campaign resulted in additional revenue generated for the company, boosting its financial performance. (Chiến dịch marketing mới đã tạo ra thu nhập bổ sung cho công ty, tăng cường hiệu suất tài chính của nó.)

 • pressing (adj) health concern (n)

pressing: cấp bách, khẩn cấp

health concern: vấn đề liên quan đến sức khỏe

Dịch nghĩa: vấn đề sức khỏe cấp bách, khẩn cấp

Cách sử dụng: “Pressing health concern” được sử dụng để chỉ một vấn đề liên quan đến sức khỏe mà cần được ưu tiên giải quyết hoặc giải quyết ngay lập tức.

Ví dụ minh họa: The outbreak of a new infectious disease has become a pressing health concern, requiring immediate action from public health authorities. (Sự bùng phát của một căn bệnh lây nhiễm mới đã trở thành một vấn đề sức khỏe cấp bách, đòi hỏi sự hành động ngay lập tức từ các cơ quan y tế công cộng.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!