Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Tài liệu học tập
  4. »
  5. Vocabulary
  6. »
  7. Từ vựng IELTS chủ đề Tourism

Từ vựng IELTS chủ đề Tourism

IEC sẽ cùng các bạn khám phá các từ vựng IELTS chủ đề Tourism (du lịch) theo 3 khía cạnh: ảnh hưởng tích cực (positive effects), ảnh hưởng tiêu cực (negative effects) và future of tourism (tương lai ngành du lịch). Bây giờ thì mình bắt đầu nhé!

1. Leisure activity

/ˈlɛʒər ækˈtɪvəti/

(noun) Hoạt động giải trí

Ex: My favourite leisure activity is travelling.

2.To go sightseeing

/tu goʊ ˈsaɪtˈsiɪŋ/

(verb) Tham quan

Ex: Are you going to go sightseeing this afternoon?

3.To broaden one’s horizons

/tu ˈbrɔdən wʌnz həˈraɪzənz/

(verb) Mở rộng tầm nhìn

Ex: With the help of the internet, it has become super easy to broaden horizons, so many ways to expand expertise and reach out to more people.

4. Exotic cuisine and culture

/ɪgˈzɑtɪk kwɪˈzin ænd ˈkʌlʧər/

(noun) Ẩm thực và văn hóa nước ngoài

Ex: Besides, we also hope to know more about the exotic cuisine and culture to broaden our horizons.

5. Economic well-being

/ˌɛkəˈnɑmɪk wɛl-ˈbiɪŋ/

(noun) Các công ty đa quốc gia

Ex: Many large multinational companies have varying degrees of monopoly in some area, due to economic and technical strength.

6. Facilities and infrastructure

/fəˈsɪlətiz ænd ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/

(noun) Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng

Ex: Burns offers a full range of engineering design services for institutional, industrial, and special purpose facilities and infrastructure construction.

7. To pose a threat to sth

/tu ˈpoʊz ə θrɛt tu ˈsʌmθɪŋ/

(verb) Đặt ra một mối đe dọa cho cái gì đó

Ex: To pose a threat to life, an asteroid must be large.

8. Cost of living

/kɑst ʌv ˈlɪvɪŋ/

(noun) Chi phí sinh hoạt

Ex: The increase in interest rates will raise the cost of living.

9. To put pressure on sth

/tu pʊt ˈprɛʃər ɑn ˈsʌmθɪŋ/

(verb) Gây áp lực lên một cái gì đó

Ex: She’s putting pressure on him to get married.

10. Antisocial activities

/ˌæntɪˈsoʊʃəl ækˈtɪvətiz/

(noun) Các hành vi chống đối xã hội

Ex: Sport and other clubs keep young people from becoming involved in vandalism and other antisocial activities.

11. Cultural melting pot

/ˈkʌlʧərəl ˈmɛltɪŋ pɑt/

(noun) Sự pha trộn văn hóa

Ex: The republic is a melting pot of different nationalities.

12. Renewable resources

/riˈnuəbəl ˈrisɔrsɪz/

(noun) Tài nguyên tái tạo

Ex: Another type of renewable resources is renewable energy resources.

13. Eco-tourism

/ˈikoʊ-ˈtʊˌrɪzəm/

(noun) Du lịch sinh thái

Ex:Mountain biking was seen as an addition to the already plentiful eco-tourism industry.

14. Integration without assimilation

/ˌɪntəˈgreɪʃən wɪˈθaʊt əˌsɪməˈleɪʃən/

(noun) Hòa nhập mà không hòa tan

Ex: The challenge is to have healthy integration without assimilation that erases the religious and cultural identity of minorities

Bài tập từ vựng IELTS chủ đề Du lịch

Exercise 1: Pick the words in the box in order to complete the paragraph below.

The downsides of tourism are varied. First and foremost, it can have a negative effect on the natural environment. It goes without saying that __________ flocking to one area in peak seasons may __________ the locality. Specifically, __________ can destroy the habitat of wild animals. Also, more people means more destruction to the environment so it is true that tourism creates pollution and waste. Secondly, there is a risk of increasing the __________ of local people since the price of goods, services, and housing in __________ may increase significantly. Not to mention that local people are forced to work in the tourist industry as traditional jobs and skills would die out due to the competition with other careers relating to tourism. Last but not least, tourism __________ the locality. Definitely, the development of tourism would lead to an increase in the number of incidences of crimes, prostitution, and __________ . Even worse, the locality has to face up the risk of __________, which is called __________.

Exercise 2: Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

1. Economic well-being

A. Growth                          B. Strike                         C. Crisis

2. Exotic cuisine and culture

A. Domestic                      B. Familiar                      C. Foreign

3. Multi-national companies

A. Teams                          B. Enterprises                 C. Peoples

4. Implement strict legislation

A. Reduce                        B. Enhance                     C. Choose

5. Tourism creates employment

A. Development               B. Jobs                            C. Achievement

Chúc các bạn học tập tốt từ vựng IELTS ! nếu cần bất cứ sự trợ giúp gì, đừng ngại nhắn cho chúng mình nhé.

Trung tâm ngoại ngữ IEC – đơn vị chuyên sâu luyện thi IELTS tại Nam Định

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

  • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
  • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!