Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Tài liệu học tập
  4. »
  5. IELTS Speaking Topic: Name

IELTS Speaking Topic: Name

Talk about your name – chủ đề vô cùng quen thuộc và xuất hiện thường xuyên trong bài thi IELTS Speaking. Vậy nên, với mong muốn giúp các bạn làm chủ bài thi IELTS Speaking, tự tin trả lời các câu hỏi giám khảo đưa ra và chiếm trọn được band điểm cao, dưới đây là ý tưởng, câu trả lời  vô cùng cụ thể. Tham khảo ngay bài viết để học luyện thi hiệu quả tại nhà bạn nhé!

1. Một số câu hỏi mẫu trong kì thi IELTS Speaking

2. Một số từ vựng chủ đề IELTS Speaking Name

Surname /ˈsɜː.neɪm/ họ
First name /ˈfɜːst/  /neɪm/ tên
Middle name /ˈmɪd.əl/  /neɪm/ tên đệm
Pen-name /ˈpen ˌneɪm/ bút danh, tên hiệu
A bit of a mouthful /ˈmaʊθ.fʊl/ cụm từ hơi khó đọc
To screw one’s name up /skruː/ đọc sai tên
A newborn baby /ˈnjuː.bɔːn/ trẻ sơ sinh
To mess one’s name up /mes/ đọc sai
To make fun of /meɪk/ cười nhạo
(To) denote dɪˈnəʊt/ có nghĩa là
A fortune teller /ˈfɔː.tʃuːn/ thầy bói
Cosmological condition /ˌkɒz.məˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ /kənˈdɪʃ.ən/ điều kiện thiên văn
Roll off someone’s tongue /rəʊl/ /ɒf/ /tʌŋ/ dễ phát âm
rack one’s brains /ræk/ /breɪnz/ suy nghĩ nát óc
come up with nghĩ ra
have high expectations of someone /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ kỳ vọng cao về ai
not…for the world: never / not in any situation /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ không vì bất kỳ điều gì
a big deal cái gì đó quan trọng
absurd = ridiculous /əbˈsɜːd/ /rɪˈdɪk.jə.ləs/ tức cười, lố bịch
ward off bad luck /wɔːd/ chống lại xui xẻo / vận rủi

Xem thêm: Những điều về IELTS Speaking mà bạn cần biết

3. Các câu trả lời mẫu – Sample answers

IELTS Speaking Part 1

1. Does your name have any special (or particular) meaning? 

Tên của bạn có ý nghĩa đặc biệt nào không?

Most Vietnamese names have at least a special meaning, and so do I. It is supposed that well-meaning names can help the children have happy lives. Mine is not an exception, An Nhien. An Nhien means peace, relaxation, ease and freedom, no worries. Naming me An Nhien, my parents hope that I will have a peaceful, happy, comfortable life, without worries or worries and live a happy life.

(Hầu hết các tên tiếng Việt ít nhất đều có một ý nghĩa đặc biệt, và tôi cũng vậy. Người ta cho rằng những cái tên có ý nghĩa tốt sẽ giúp những đứa trẻ có một cuộc sống hạnh phúc. Của tôi cũng không ngoại lệ, An Nhiên. An Nhiên có nghĩa là an lành, thảnh thơi, tự tại, không lo âu. Đặt tên tôi là An Nhiên, bố mẹ tôi mong con mình sẽ có một cuộc sống bình yên, vui vẻ, thoải mái, không phải lo lắng hay phiền muộn và sống một cuộc đời hạnh phúc.

2. Do you like your name? 

Bạn có thích tên của mình không?

Yes, of course. This is the name my parents gave me, with their best wishes. I do love my name, which is not only a part of my identity, but also symbolizes the love from my parents.

(Vâng tất nhiên. Đây là tên mà cha mẹ tôi đã đặt cho tôi, với những lời chúc tốt đẹp nhất của họ. Tôi yêu cái tên của mình, nó không chỉ là một phần nhận dạng của tôi mà còn tượng trưng cho tình yêu thương của cha mẹ tôi.)

3. Is your name common or unusual in your country?

Tên của bạn phổ biến hay khác thường ở quốc gia của bạn?

My name has a well-meaning, so it’s quite common from when I was born until now. But it’s not as popular as some other names like Trang, Anh, Huyen,… When I’m at school, a huge number of girls share the same name, which has been quite confusing.

(Tên của tôi có ý nghĩa tốt, vì vậy nó khá phổ biến từ khi tôi được sinh ra cho đến bây giờ. Nhưng nó không phổ biến bằng một số tên khác như Trang, Anh, Huyền,… Khi tôi đi học, rất nhiều bạn gái có cùng tên, điều này gây khá nhiều bối rối.)

4. In your country, do people feel that their names are very important?

Ở đất nước của bạn, mọi người có cảm thấy rằng tên của họ rất quan trọng không?

That’s for sure. I think that not only in Vietnam, but also anywhere in the world, people must have names, a means of identification. In Vietnam, the names deliver parents hopes and expectations of their babies. Vietnamese believe that the name can affect the lives of children later, especially when they go to school or work.

(Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ nơi nào trên thế giới, con người đều phải có tên, một phương tiện để nhận dạng. Ở Việt Nam, những cái tên mang đến hy vọng và kỳ vọng của cha mẹ đối với đứa con của họ. Người Việt tin rằng cái tên có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa trẻ sau này, đặc biệt là khi chúng đi học hay đi làm.)

5. Is it easy to change your name in your country?

Có dễ dàng để thay đổi tên của bạn ở nước bạn?

I would say that it’s quite easy if you are over 14 years old, when you have full capacity for civil acts. But it’s not easy and very complicated if you want to change under-14-year-old kids’ names. First, before naming the baby, all family members should come to an agreement on this name. Then they have to go to the authorities for registration and have to take responsibility for that. And after the name is changed, the child has to redefine everything with a new name.

(Có thể nói là điều này khá dễ dàng nếu bạn trên 14 tuổi, khi bạn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nhưng nếu muốn đổi tên cho con chưa đủ 14 tuổi thì không hề đơn giản và rất phức tạp. Đầu tiên, trước khi đặt tên cho bé, các thành viên trong gia đình nên thống nhất về tên này. Sau đó họ phải đến cơ quan chức năng để đăng ký và phải chịu trách nhiệm về việc đó. Và sau khi đổi tên, đứa trẻ phải xác định lại mọi thứ bằng một cái tên mới.)

6. Who usually names babies in your country?

Ai thường đặt tên cho em bé ở nước bạn?

In Vietnam or many other countries, newborn children’s names are traditionally given by their parents or grandparents. Sometimes, their relatives or their parents’ friends can also give the babies’ names. They give babies names with good meanings, with the wish that the babies have a good and happy life. Sometimes, they name their children after the names of famous people who they want their babies to become.

(Ở Việt Nam hay nhiều quốc gia khác, theo truyền thống, tên của trẻ sơ sinh được cha mẹ hoặc ông bà đặt. Đôi khi, người thân hoặc bạn bè của cha mẹ họ cũng có thể đặt tên cho em bé. Họ đặt tên cho con với ý nghĩa tốt đẹp, với mong muốn con có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Đôi khi, họ đặt tên con theo tên của những người nổi tiếng mà họ muốn con mình trở thành.)

7. Is there any tradition about naming children?

Có truyền thống nào về việc đặt tên cho con không?

Frankly speaking, I can’t come up with anything. Maybe there were some in the past, but everything has changed. My grandmother told me that in the past, people used to name their children bad names, because they think it helped their children not to be caught by evil. Now, people no longer give the babies bad names. Apart from that though, the family name of newborn babies must follow their father’s family name.

(Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Có thể có một số trong quá khứ, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bà tôi kể, ngày xưa người ta hay đặt tên xấu cho con cái, vì cho rằng cái tên đó giúp con mình không bị ma quỷ bắt lấy. Bây giờ, người ta không còn đặt tên xấu cho các em bé nữa. Ngoài ra, họ của trẻ sơ sinh phải theo họ cha.)

8. What kinds of names are popular in Vietnam?

Những loại tên phổ biến ở Việt Nam?

I think it depends. In my parents’ generations and go back, it must have “Thi” in girls’ names and “Van” in boys’ names. These days, gender-neutral names, which are suitable for both men and women, are pretty popular. Moreover, people now prefer names which are short and easy to pronounce.

(Tôi nghĩ rằng nó còn tùy. Các thế hệ cha mẹ tôi trở về trước, tên con gái nhất định phải có chữ Thị và tên con trai là chữ Văn. Ngày nay, những cái tên không phân biệt giới tính, phù hợp cho cả nam và nữ đang khá phổ biến. Hơn nữa, bây giờ mọi người thích những cái tên ngắn và dễ phát âm.)

Xem thêm: Các chủ đề Speaking part 2 thường gặp khi thi IELTS

9. What names are the most common in your hometown?

Tên nào phổ biến nhất ở quê hương của bạn?

I’m definitely not an anthropologist, so I have no statistics on names. But I would say names that start with an M are, for sure, very popular. It’s easy to explain. The first word a baby can make is, in most cases, ‘momma’, so I bet the M sound is very easy to pronounce. That’s why people tend to unintentionally name their babies like that.

Tôi chắc chắn không phải là nhà nhân chủng học, vì vậy tôi không có số liệu thống kê về tên. Nhưng tôi muốn nói rằng những cái tên bắt đầu bằng chữ M chắc chắn là rất phổ biến. Thật dễ dàng để giải thích. Trong hầu hết các trường hợp, từ đầu tiên mà em bé có thể tạo ra là từ ‘momma’, vì vậy tôi cá là âm M rất dễ phát âm. Đó là lý do tại sao mọi người có xu hướng vô tình đặt tên cho con của họ như vậy.

 10. Are there many Vietnamese people who have the same name as you?

Có nhiều người Việt trùng tên với bạn không?

I guess so. You know, since my name is very easy to think of, it is suitable for some parents who are struggling to find the perfect name for their offspring.

Tôi đoán vậy. Bạn biết đấy, vì tên tôi rất dễ nghĩ nên nó phù hợp với một số bậc cha mẹ đang loay hoay tìm một cái tên ưng ý cho con mình.

11. Who gave you your name?

Ai đã cho bạn tên của bạn?

Traditionally, in Vietnam, the names of new-born children are given by one of their relatives, usually their grandparents. However, in my case, an acquaintance of my parents came up with my name, and mom and dad just instantly agreed, because neither of them had any idea what to name me.

Theo truyền thống, ở Việt Nam, tên của những đứa trẻ mới sinh được đặt bởi một trong những người thân của chúng, thường là ông bà của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, một người quen của bố mẹ tôi đã nghĩ ra tên của tôi, và bố và mẹ đồng ý ngay lập tức, vì cả hai đều không biết đặt tên cho tôi là gì.

12. If you could change your name, would you? 

Nếu bạn có thể thay đổi tên của bạn, bạn sẽ?

I love this name, which my parents gave me and put their hope in. So even when I have a chance to change my name easily, I’m sure that I don’t do that. Another reason for this is that my name is both special and meaningful, and that name represents somewhat of my uniqueness. So I thought I would never change my name for the world.

(Tôi yêu cái tên này, cái tên mà bố mẹ tôi đã đặt cho tôi và đặt nhiều kỳ vọng vào đó. Vì vậy, ngay cả khi tôi có cơ hội đổi tên một cách dễ dàng, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không làm điều đó. Một lý do khác cho điều này là tên của tôi vừa đặc biệt vừa có ý nghĩa, và cái tên đó thể hiện phần nào sự độc đáo của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi tên của mình vì bất kỳ lý do gì.)

13. Would you like to change your name?

Bạn có muốn thay đổi tên của bạn?

No, I wouldn’t do that, because there are tons of things I would have to do and all kinds of forms to fill in to get a new name. Besides, this thing makes no sense to me. Unless somebody’s a criminal and wants to change their whole identity, there’s no point getting a whole new name.

Không, tôi sẽ không làm điều đó, bởi vì có rất nhiều việc tôi phải làm và đủ loại mẫu đơn phải điền để có được một cái tên mới. Bên cạnh đó, điều này không có ý nghĩa với tôi. Trừ khi ai đó là tội phạm và muốn thay đổi toàn bộ danh tính của họ, không có lý do gì để có được một cái tên hoàn toàn mới.

Bài viết trên đã tổng hợp và chia sẻ một số từ vựng, mẫu câu và bài mẫu về chủ đề “Talk about your name” trong phần thi IELTS Speaking. Trung tâm anh ngữ IEC hy vọng rằng bài viết này sẽ là nguồn tài liệu bổ ích, có thể hỗ trợ bạn thật tốt trong quá trình luyện thi IELTS Speaking.

 

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

  • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
  • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!