Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

Đề bài ielts writing: Prepare for the future

You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

The best way for a country to prepare for the future is to invest resources in its young people.

To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: best way, country, prepare for the future, invest resources, young people.

Phân tích yêu cầu: Chủ đề hỏi người viết có đồng ý với quan điểm rằng cách tốt nhất để một quốc gia chuẩn bị cho tương lai là đầu tư nguồn lực vào thế hệ trẻ hay không? Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 2 hướng khác nhau như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn với ý kiến cho rằng để có một sự chuẩn bị tốt cho tương lai của một đất nước thì cách tốt nhất là nên đầu tư nguồn lực vào người trẻ hiện nay.
 • Hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng để có một sự chuẩn bị tốt cho tương lai của một đất nước thì cách tốt nhất là nên đầu tư nguồn lực vào người trẻ hiện nay.
 • Đồng ý một phần và cho rằng để có một sự chuẩn bị tốt cho tương lai của một đất nước thì đúng là nên đầu tư nguồn lực vào người trẻ hiện nay; tuy nhiên, đây không phải là cách tốt nhất khi mà còn nhiều khía cạnh khác cũng nên nhận được sự đầu tư tương đương.

đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

 

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Đồng ý hoàn toàn với ý kiến cho rằng để có một sự chuẩn bị tốt cho tương lai của một đất nước thì cách tốt nhất là nên đầu tư nguồn lực vào người trẻ hiện nay.

Thân bài Đoạn 1 – Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

 • Khi một quốc gia hướng các nguồn lực của mình cho thế hệ trẻ, quốc gia đó sẽ có một lực lượng lao động chất lượng cao, có khả năng đóng góp vào tiến bộ công nghệ và thích ứng với bối cảnh kinh tế đang thay đổi.
 • Các quốc gia như Phần Lan là minh chứng cho sự thành công của sáng kiến này.
Đoạn 2 – Đầu tư vào giới trẻ sẽ thúc đẩy sự gắn kết và ổn định xã hội.

 • Bằng cách cung cấp nền giáo dục có chất lượng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, một quốc gia đảm bảo rằng thế hệ người trẻ của mình sẽ khỏe mạnh hơn, có nhiều hiểu biết hơn và ít có khả năng tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc hệ tư tưởng cực đoan.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

There is an opinion that the most effective method for a nation to ready itself for the future is by allocating its resources toward the development of its youth. I wholeheartedly agree with this point of view, and this essay will elaborate on my reasons.

To begin with, it is essential to recognize that young people are the driving force behind a country’s development. When a nation directs its resources towards its youth, it invests in education, healthcare, and social programs that equip the younger generation with the skills and knowledge required to lead in an ever-evolving world. This investment ensures that the workforce remains competitive, capable of contributing to technological advancements and adapting to the changing economic landscape. Countries like Finland exemplify the success of such an initiative, as it has led to their exceptional educational outcomes and a competitive edge in the global economy.

Furthermore, investing in young people fosters social cohesion and stability. By providing quality education and accessible healthcare, a nation ensures that its youth are healthier, more informed, and less likely to engage in criminal activities or extremist ideologies. This, in turn, contributes to reduced crime rates, stronger community bonds, and a more harmonious society. It is an investment in the future not only in economic terms but also in terms of social harmony.

In conclusion, I completely agree that the optimal way for a country to prepare for the future is by channeling its resources into its young people. This approach guarantees a skilled and adaptable workforce, propels innovation, and promotes social stability. As such, it is an investment that pays dividends not only in the present but also in the years to come, ultimately securing a brighter future for the nation.

Word count: 288

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • the (definite article) most (superlative adj) effective (adj) method (n)

the: cái

most: nhiều nhất

effective: hiệu quả

method: phương pháp

Dịch nghĩa: phương pháp hiệu quả nhất

Cách sử dụng: “The most effective method” nghĩa là phương pháp hoặc cách tiếp cận có hiệu suất tốt nhất hoặc đạt được kết quả tốt nhất trong một tình huống hoặc vấn đề cụ thể.

Ví dụ minh họa: In treating this particular disease, the most effective method is early detection and intervention. (Trong việc điều trị căn bệnh cụ thể này, phương pháp hiệu quả nhất là phát hiện và can thiệp sớm.)

 • an (indefinite article) ever-evolving (present participle adj) world (n)

an: một

ever-evolving: liên tục tiến hóa

world: thế giới

Dịch nghĩa: một thế giới liên tục tiến hóa

Cách sử dụng: “An ever-evolving world” nghĩa là mô tả một thế giới hoặc môi trường mà luôn thay đổi và phát triển theo thời gian.

Ví dụ minh họa: In today’s ever-evolving world of technology, staying updated with the latest advancements is crucial. (Trong thế giới công nghệ hiện đại liên tục tiến hóa, việc cập nhật những cải tiến mới nhất là điều quan trọng.)

 • technological (adj) advancements (n)

technological: liên quan đến công nghệ

advancements: sự tiến bộ, phát triển

Dịch nghĩa: những tiến bộ công nghệ

Cách sử dụng: “Technological advancements” đề cập đến sự tiến bộ, phát triển trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm sự cải tiến và ứng dụng mới trong các công nghệ hiện có hoặc việc phát triển công nghệ mới.

Ví dụ minh họa: Technological advancements in the field of medicine have revolutionized healthcare delivery and patient outcomes. (Sự tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực y tế đã cách mạng hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết quả cho bệnh nhân.)

 • the (definite article) changing (present participle adj) economic (adj) landscape (n)

the: cái

changing: thay đổi

economic: kinh tế

landscape: cảnh quan

Dịch nghĩa: cảnh quan kinh tế đang thay đổi

Cách sử dụng: “The changing economic landscape” nghĩa là mô tả sự thay đổi và biến đổi trong bối cảnh kinh tế, bao gồm các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, thay đổi trong cơ cấu kinh tế, và xu hướng kinh tế mới.

Ví dụ minh họa: The globalization of markets and the rise of digital technologies have contributed to the changing economic landscape in recent years. (Sự toàn cầu hóa của thị trường và sự bùng nổ của công nghệ số đã đóng góp vào sự thay đổi cảnh quan kinh tế trong những năm gần đây.)

 • exceptional (adj) educational (adj) outcomes (n)

exceptional: xuất sắc, đặc biệt

educational: giáo dục

outcomes: kết quả, thành quả

Dịch nghĩa: kết quả giáo dục xuất sắc

Cách sử dụng: “Exceptional educational outcomes” đề cập đến những kết quả xuất sắc và đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thường liên quan đến việc học tốt và đạt được kiến thức và kỹ năng cao cấp.

Ví dụ minh họa: The school is known for its exceptional educational outcomes, with many of its students going on to prestigious universities. (Trường này nổi tiếng với những kết quả giáo dục xuất sắc, với nhiều học sinh của nó tiếp tục vào các trường đại học danh tiếng.)

 • social (adj) cohesion (n) and (conj) stability (n)

social: xã hội

cohesion: sự kết nối, sự liên kết

and: và

stability: ổn định

Dịch nghĩa: sự liên kết và ổn định xã hội

Cách sử dụng: “Social cohesion and stability” đề cập đến sự đoàn kết và ổn định trong xã hội, thường bao gồm sự hòa hợp giữa các thành viên của xã hội và sự ổn định trong các mối quan hệ xã hội và chính trị.

Ví dụ minh họa: Strong social cohesion and stability are important factors for a peaceful and prosperous society. (Sự đoàn kết mạnh mẽ và ổn định xã hội là các yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội hòa bình và thịnh vượng.)

 • criminal (adj) activities (n)

criminal: liên quan đến tội phạm

activities: hoạt động

Dịch nghĩa: các hoạt động tội phạm

Cách sử dụng: “Criminal activities” đề cập đến các hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm luật pháp, thường bao gồm hành vi như trộm cắp, mạo danh, gian lận, và bạo lực.

Ví dụ minh họa: The police are working to reduce criminal activities in the neighborhood and improve safety for residents. (Cảnh sát đang làm việc để giảm thiểu các hoạt động tội phạm trong khu vực và cải thiện sự an toàn cho cư dân.)

 • extremist (adj) ideologies (n)

extremist: cực đoan

ideologies: các tư tưởng, trường phái

Dịch nghĩa: các tư tưởng cực đoan

Cách sử dụng: “Extremist ideologies” đề cập đến các tư tưởng hoặc trường phái mà có xu hướng cực đoan hoặc bất thường, thường thể hiện qua quan điểm và hành động đột ngột và bạo lực.

Ví dụ minh họa: Combating extremist ideologies is a challenge for national security agencies around the world. (Chống lại các tư tưởng cực đoan là một thách thức đối với các cơ quan an ninh quốc gia trên khắp thế giới.)

 • social (adj) harmony (n)

social: xã hội

harmony: sự hòa hợp, sự cân đối

Dịch nghĩa: sự hòa hợp xã hội

Cách sử dụng: “Social harmony” đề cập đến tình trạng trong đó các thành viên của xã hội sống và làm việc cùng nhau một cách hòa thuận và không có xung đột nghiêm trọng.

Ví dụ minh họa: Social harmony is essential for a thriving and peaceful society where people of diverse backgrounds can coexist and collaborate. (Sự hòa hợp xã hội là quan trọng để xây dựng một xã hội thịnh vượng và hòa bình, nơi mà những người có nguồn gốc đa dạng có thể sống chung và hợp tác.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!